Samenwerking BZK en CBS vermindert lastendruk lokale overheden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een overeenkomst gesloten over de rol van het CBS in het zogenoemde ‘single information single audit’ (sisa). Dit principe zal de verantwoording door lokale overheden over de besteding van specifieke uitkeringen fors vereenvoudigen. Hierdoor neemt de administratieve lastendruk van lokale overheden af. Het CBS vervult een intermediaire rol in de uitwisseling van de verantwoordingsinformatie tussen de lokale overheden en het Rijk.

Single information single audit

Single information single audit vereenvoudigt de verantwoording en controle van specifieke uitkeringen. Hiermee geeft het kabinet invulling aan haar streven om in de relatie tussen Rijk en gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen de bureaucratische lasten te verminderen.

Sisa wordt toegepast op specifieke uitkeringen. Dit zijn geoormerkte gelden die ministeries aan lokale overheden verstrekken om Rijksregelingen (onder meer de Wet werk en bijstand en het onderwijsachterstandenbeleid) uit te voeren.

Efficiënter verantwoorden

Voorheen moesten lokale overheden jaarlijks per uitkering uitgebreide verantwoording afleggen over de besteding van de gelden. Daarnaast moest veelal per uitkering een afzonderlijke accountantsverklaring worden opgesteld voor het ministerie dat verantwoordelijk is voor de omvang van, de verdeling over en de inrichting van de specifieke uitkeringen.

Door sisa hoeven de lokale overheden voortaan minder en op maar één moment verantwoordingsinformatie te verstrekken. Met de verantwoording over specifieke uitkeringen wordt aangesloten bij de reguliere jaarrekening (single information). Bovendien hoeven lokale overheden maar één accountantsverklaring af te geven, die voor de jaarrekening (single audit).

Rol CBS

De lokale overheden versturen de jaarrekening naar het CBS. Het statistisch bureau toetst de informatie op tijdigheid en plausibiliteit en zorgt dat de verantwoordingsinformatie bij de betreffende vakdepartementen terecht komt. Single information single audit wordt ingevoerd vanaf het verslagjaar 2006 en betreft 29 specifieke uitkeringen. Het streven is om vanaf het verslagjaar 2007 sisa voor alle specifieke uitkeringen te laten gelden. 

Verlaging administratieve lasten

De nieuwe wijze van verantwoorden vergt in het aanvangsjaar de nodige aanpassingen in de planning- en control cyclus van lokale overheden. Dit zal  resulteren in een aanzienlijke lasten- en kostenverlichting.