Oplopend personeelstekort belemmert productie industrie

De industrie ondervindt steeds meer hinder van een toenemende spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sinds medio 2006 geven vooral ondernemers in de metaalelektro aan dat personeelstekort hun productiegroei belemmert. De economische groei leidt tot een grotere vraag naar arbeid. De beroepsbevolking groeit minder hard en is tegelijk ontgroend en vergrijsd.

Belemmering door personeelstekort

Belemmering door personeelstekort

Vooral productie metaalelektro geremd

Binnen de industrie ondervindt vooral de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenbranche hinder van personeelstekort. Begin 2007 gaf 10 procent van de ondernemers in deze branche te kennen dat hun productiegroei wordt gehinderd door een tekort aan werknemers. In de overige industriebranches schommelt dat percentage tussen 0 en 3. Dit blijkt uit de Conjunctuurtest van het CBS.

Productie en oordeel orderpositie, metaalelektro

Productie en oordeel orderpositie, metaalelektro

Sterke productiegroei in metaalelektro

Sinds medio 2006 raakte de orderportefeuille van de metaalelektro steeds voller. De tevredenheid hierover bereikte een recordwaarde. Ruim 12 procent meer ondernemers beoordeelden de orderpositie als groot dan als klein. De productie groeit in de metalektro bijna twee keer zo sterk als in de rest van de industrie. Eind 2006 was de groei bijna 11 procent. De productiegroei in de gehele industrie bedroeg bijna 6 procent.

De sterk toegenomen vraag naar metaalektro-producten vraagt veel arbeid. De beroepsbevolking is echter dit decennium minder hard gegroeid dan in de jaren negentig. De beroepsbevolking is tegelijk ontgroend en vergrijsd. Per saldo verwacht 10 procent van de ondernemers in het voorjaar het personeelsbestand uit te breiden.

Personeelstekort industrie, werklozen per vacature

Personeelstekort industrie, werklozen per vacature

Snelle indicatie spanning arbeidsmarkt

Het percentage bedrijven waarvan de productie wordt belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten is een indicatie voor de spanning op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een vergelijking met een andere maat hiervoor: het aantal werklozen per openstaande vacature in Nederland. In het verleden ging de spanningsindicator van de industrie goed samen met de economiebrede spanningsindicator.

Ook in de huidige periode van economische voorspoed gaan beide indicatoren samen op. Sinds medio 2006 is het percentage bedrijven in de industrie dat aangaf hinder te ondervinden van het personeelstekort opgelopen naar ongeveer 5. Daarvoor lag dit percentage jarenlang op 1. Ook de daling van het aantal werklozen per vacature duidt op een toenemende spanning op de arbeidsmarkt.

Economische groei, werklozen en vacatures

Economische groei, werklozen en vacatures

* Aantal openstaande vacatures, gemiddelde van eerste drie kwartalen van 2006

Sneller spanning op de arbeidsmarkt

In 2006 waren er ongeveer twee werklozen beschikbaar per openstaande vacature. Ook in 1999 was dat het geval. Opvallend is dat de opgelopen spanning op de arbeidsmarkt bij hoge economische groei nu veel eerder komt dan destijds.