Geregistreerde criminaliteit

Onder geregistreerde criminaliteit wordt verstaan: het totaal door de politie in processen-verbaal (van aangifte of ambtshalve opgemaakt) vastgelegde strafbare feiten. In deze statistiek worden alleen misdrijven geteld; overtredingen blijven buiten beschouwing.
De gegevens over de geregistreerde criminaliteit zijn rechtstreeks afkomstig uit de administraties van de politiekorpsen.