Minder bevallingen in het weekend

In 2004 zijn in ons land 194 duizend kinderen geboren. De kans dat een kind wordt geboren op een doordeweekse dag is sinds 1950 sterk toegenomen. Steeds minder kinderen worden op een zaterdag of zondag geboren.

Weekend of doordeweekse dag

Het aandeel kinderen dat op een zaterdag of zondag wordt geboren, is duidelijk lager dan op een doordeweekse dag. Op een zaterdag of zondag is het gemiddelde aandeel 12,1 procent. Bij een evenredige verdeling van de bevallingen over de week zou dit aandeel 14,3 procent bedragen.

Op zondag de minste bevallingen

In de jaren 1950–1960 was het aantal geboorten nog min of meer gelijk verdeeld over de dagen van de week. Na 1960 is daar langzaam verandering in gekomen. In 1993 bereikte het aandeel bevallingen in het weekend een dieptepunt met gemiddeld 12,0 procent. Sindsdien is dit aandeel vrijwel niet veranderd. Het aandeel geboorten is het laagst op zondag (11,7 procent).

Levendgeborenen naar dag van de week, 1945–2005

Levendgeborenen naar dag van de week, 1945–2005

Steeds meer bevallingen in het ziekenhuis

Het aandeel thuisbevallingen is van bijna 80 procent in 1950 afgenomen tot rond de 30 procent in 2002. Tot het einde van de jaren zeventig kan de veranderde verdeling van het aantal bevallingen naar dag van de week worden toegeschreven aan de forse toename van het aandeel bevallingen in het ziekenhuis. De verdergaande daling in de jaren daarna hangt voor een deel samen met een toename van het aantal keizersneden. In veel gevallen is dat een ingreep die goed kan worden gepland.

Aandeel thuisbevallingen, 1953–2002

Aandeel thuisbevallingen, 1953–2002

Weinig klinische bevallingen op zondag

In het ziekenhuis vinden poliklinische en klinische bevallingen plaats. De klinische bevallingen, ongeveer de helft van het totaal aantal bevallingen, vinden aanzienlijk minder vaak plaats in het weekend en het minst vaak op zondag. Dit zal vooral het geval zijn als zich vooraf geen acute complicaties voordoen. Planbare klinische bevallingen worden bij voorkeur op een doordeweekse dag ingeroosterd. Dit kan het geval zijn bij inleidingen en keizersneden. Bevallingen waarbij de moeder minstens vier dagen in het ziekenhuis verblijft, vinden het minst vaak op een zondag plaats (9,3 procent).
De niet-klinische bevallingen (totaal van poliklinische bevallingen en thuisbevallingen) gebeuren verhoudingsgewijs ook iets minder vaak in het weekend, maar het verschil is veel kleiner dan bij de klinische bevallingen. Het is niet duidelijk waarom ook deze bevallingen minder vaak in het weekend plaatsvinden.

Klinische en niet-klinische bevallingen, 2000–2004

Klinische en niet-klinische bevallingen, 2000–2004

Carel Harmsen en Suzanne Loozen