Overhead in algemene ziekenhuizen gestegen

In 2004 telden de algemene ziekenhuizen in Nederland ruim 125 duizend voltijdbanen. Dat was 14 procent meer dan in 1997. Sinds dat jaar is het overheadpersoneel (management en administratie) met 32 procent toegenomen tot 21 duizend voltijdbanen (vte’s). Deze toename is twee keer zo groot als die van het behandelend, verpleegkundig en verzorgend personeel in diezelfde periode.

Overhead gegroeid, facilitair personeel afgenomen

Tussen 1997 en 2004 is in de algemene ziekenhuizen het overheadpersoneel in vte’s ruim twee keer zo hard gegroeid als het totale personeel. Hierdoor is – ondanks de vele fusies van instellingen in de afgelopen jaren - het aandeel van het overheadpersoneel in het totaal aantal voltijdbanen licht toegenomen van 15 procent in 1997 naar 17 procent in 2004. Een verklaring die hiervoor doorgaans door de branche wordt gegeven, is de toenemende regelgeving op het gebied van de verantwoording over zorgverlening.
De inzet van het facilitair personeel is in de periode 1997–2004 juist gedaald met 2 procent. Deze daling heeft onder andere te maken met de afname van het aantal beschikbare ziekenhuisbedden met meer dan 10 procent. Het aandeel van het overhead- en facilitair personeel samen in het totale personeelsbestand is in deze periode constant gebleven.

Personeelssamenstelling in algemene ziekenhuizen

Personeelssamenstelling in algemene ziekenhuizen

Meer medici dan verpleegkundigen

In de periode 1997–2004 is het behandelend personeel (uitgedrukt in voltijdbanen) twee keer zo hard gegroeid als het verpleegkundig en verzorgend personeel. In deze jaren nam het aantal behandelaars met 21 procent toe tot ruim 38 duizend vte’s, terwijl het aantal verpleegkundigen en verzorgenden met 10 procent steeg tot 43 duizend vte’s. Deze verschuiving gaat samen met een daling van de gemiddelde verpleegduur per opname van 9 dagen in 1997 naar bijna 7 dagen in 2004.

Behandelend, verpleegkundig en verzorgend personeel in algemene ziekenhuizen

Behandelend, verpleegkundig en verzorgend personeel in algemene ziekenhuizen

Overhead in ziekenhuizen vrij hoog

Het aandeel overheadpersoneel is in de algemene en academische ziekenhuizen vrij hoog in vergelijking met de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorginstellingen. Zo werden in 2004 bij de algemene ziekenhuizen 17 van elke 100 voltijdbanen bezet door overheadpersoneel en bij de academische ziekenhuizen 23 van de 100. In de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg bedroeg het aandeel van de overhead 7 procent, respectievelijk 8 procent. Dit komt onder andere doordat in ziekenhuizen de doorstroming van patiënten hoger is, waardoor er sprake is van meer opgenomen patiënten per bed en dus meer administratieve handelingen. Daarnaast neemt bij ziekenhuizen het aantal dagbehandelingen en bezoeken aan de poliklinieken een belangrijke plaats in.

Overheadpersoneel

Overheadpersoneel

Diane Confurius en Martin Boon