Onderwijsuitgaven gestegen met 4 procent

In 2004 besteedden de publieke en private sector samen 27,2 miljard euro aan het onderwijs. Dit blijkt uit voorlopige berekeningen. De onderwijsuitgaven zijn in 2004 ten opzichte van een jaar eerder met bijna 4 procent toegenomen; 3 procent, gecorrigeerd voor inflatie. Ook is het aandeel van de onderwijsuitgaven in het bruto binnenlands product toegenomen van 5,5 procent in 2003 tot 5,6 procent in 2004.

Totale uitgaven aan onderwijs

Totale uitgaven aan onderwijs

Meer geld voor ICT en huisvesting

In 2004 besteedden het Rijk, gemeenten en provincies samen 25 miljard euro aan onderwijs. Hiervan was 22 miljard voor de onderwijsinstellingen en bijna 3 miljard voor studiefinanciering.
In de periode 2000–2004 heeft de overheid vooral meer geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie (ICT), zoals het Kennisnet, en in modernere schoolgebouwen. Verder zijn grote bedragen gebruikt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit geld is besteed aan extra ondersteuning van leraren en scholing.

Merendeel uitgaven naar basis- en voortgezet onderwijs

Van de 22 miljard euro die is uitgegeven aan onderwijsinstellingen is bijna 70 procent besteed aan het (speciaal) basis- en het voortgezet onderwijs. Van het totale bedrag voor het hoger onderwijs ging bijna tweederde naar het wetenschappelijk onderwijs.

Publieke uitgaven naar onderwijssoort, 2004

Publieke uitgaven naar onderwijssoort, 2004

Hoogste uitgaven per deelnemer in tertiair onderwijs

Per deelnemer zijn de onderwijsuitgaven het hoogst in het hoger onderwijs. In 2003 waren deze uitgaven 12 900 euro. In het primaire onderwijs was 5 300 euro en in het secundair onderwijs 6 500 euro.
In het hoger onderwijs zijn de uitgaven per deelnemer relatief hoog door de hoge kosten van het onderzoek op de universiteiten. De onderzoeksuitgaven maken in deze onderwijssector 40 procent uit van de totale uitgaven. Maar ook zonder deze onderzoeksuitgaven zijn de uitgaven per deelnemer in het hoger onderwijs het hoogst, onder andere door de hoogte van de salarissen van het onderwijzend personeel en de kosten van de leermiddelen, zoals computers, materialen en instrumenten die aan de studenten ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsuitgaven per deelnemer

Onderwijsuitgaven per deelnemer

Sterkste stijging uitgaven in primair onderwijs

De uitgaven per deelnemer zijn sinds 1995 gestegen in alle onderwijssectoren, maar het sterkst in het primaire onderwijs. De extra middelen zijn ingezet voor klassenverkleining, ICT en leermiddelen.

Sue Westerman