Recordproductie elektriciteit

In 2004 is in Nederland voor het eerst meer dan 100 miljard kWh aan elektriciteit geproduceerd. De productie lag in 2004 4 procent hoger dan in 2003 en steeg hiermee tot 102 miljard kWh. Sinds 1999 is de productie ieder jaar hoger dan het voorgaande jaar. Deze toename is bewerkstelligd door de centrale productie-eenheden. Sinds 1999 is de elektriciteitsproductie hier met meer dan een kwart toegenomen. De decentrale productie is in die periode per saldo nauwelijks veranderd.

Elektriciteitsproductie

Warmtekrachtvermogen stijgt

In 2004 is 91 procent van de opgewekte elektriciteit in Nederland geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. De warmte die daarna resteert, kan nuttig worden gebruikt door toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK). Het hogere rendement dat daarmee uit de brandstoffen wordt gehaald beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals het broeikasgas CO2. WKK levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Kyoto-protocol.

Warmtekrachtvermogen

Het totaal in Nederland opgestelde elektrisch WKK-vermogen is in 2004 met ruim 0,9 GW gestegen tot ruim 10 GW. Het betreft voornamelijk uitbreiding van centraal opgesteld vermogen. Hierdoor werd in 2004 het centraal WKK-vermogen groter dan het decentraal opgestelde warmtekrachtvermogen, dat met minder dan 0,1 GW toenam. Ter vergelijking, aan het eind van 2004 was het totaal opgestelde elektriciteitsvermogen in Nederland 21,5 GW.

WKK-productie elektriciteit en warmte

Centrale warmtekrachtproductie stijgt

De productie van elektriciteit en warmte door WKK-installaties in 2004 bedroeg ruim 409 petajoule (PJ). Hiervan is bijna tweederde door decentrale eenheden geproduceerd. Sinds 1998 is de warmte- en elektriciteitsproductie door decentrale eenheden per saldo nauwelijks veranderd. De centrale productie daarentegen steeg vooral in 2004 fors (+ 26 PJ). Dit heeft vooral te maken met de ingebruikname van nieuwe WKK-installaties.

Jan Kloots en Bart van Wezel