Lichte toename stikstof en fosfaat in dierlijke mest

De voorlopige uitkomsten over 2004 laten een lichte toename van de mest- en mineralenproductie zien. Deze toename wordt veroorzaakt door het herstel van de pluimveestapel na de uitbraak van de vogelpest in 2003. In 2003 produceerde de Nederlandse veestapel 68 miljoen ton mest. In deze mest zat 373 miljoen kg stikstof en 162 miljoen kg fosfaat.

Fosfaat in dierlijke mest

Fosfaat in dierlijke mest

Vogelpest

In 2004 is de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest met ruim 2 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De hoeveelheid stikstof steeg 1 procent. De toename is het gevolg van het herstel van de kippenstapel na de vogelpest in 2003. Door de uitbraak van vogelpest en de daarmee gepaard gaande ruimingen en leegstand nam de stikstofuitscheiding door pluimvee af van 61 miljoen kg in 2002 tot 44 miljoen in 2003.

De landbouwtelling van 2004 laat zien dat de omvang van de pluimveestapel zich niet heeft hersteld tot het niveau van vóór 2003. Voor de uitbraak van vogelpest waren er in Nederland ruim 100 miljoen kippen. In 2004 zijn dit er 86 miljoen.

Ontwikkeling veestapel, 1986 = 100

Ontwikkeling veestapel, 1986 = 100

De totale hoeveelheid geproduceerde mest kwam uit op 68 miljoen ton. Dit is ruim een kwart minder dan de topproductie in het midden van de jaren tachtig.

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest, 1986 =100

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest, 1986 =100

Het niveau van eind jaren zestig

Over een langere periode (1986-2003) bezien, is de totale hoeveelheid stikstof in dierlijke mest met eenderde verminderd tot 373 miljoen kilogram. De hoeveelheid fosfaat daalde in diezelfde periode bijna 40 procent. Hiermee is de fosfaatproductie in dierlijke mest gedaald van 259 tot 162 miljoen kilogram. Dit betekent dat de fosfaatproductie terug is op het niveau van eind jaren zestig.

Cor van Bruggen