Deurwaarders

In 1996 waren er in Nederland 208 deurwaarderskantoren. Bij elkaar werkten er ruim 2 500 personen, rond duizend meer dan zes jaar eerder. Dit is voor een groot deel ondersteunend personeel; er waren in 1996 namelijk 510 deurwaarders en kandidaat-deurwaarders actief.

Deurwaarderskantoren

Deurwaarderskantoren

De werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder zijn voor een gedeelte bij wet geregeld. Deze ambtelijke activiteiten kunnen uitsluitend door een deurwaarder worden verricht. Zo mag alleen hij exploten uitbrengen. Verder is de deurwaarder degene die beslag mag leggen, ontruimingen mag doen en die toezicht houdt bij openbare verkopingen. Aan dergelijke ambtelijke activiteiten besteedt een deurwaarder gemiddeld 59% van zijn tijd.

De overige tijd wordt besteed aan niet-ambtelijke activiteiten. De deurwaarder incasseert bijvoorbeeld ook vorderingen. Verder geeft hij juridische adviezen, stelt hij akten en contracten op, maakt hij processen-verbaal van constatering en doet hij taxaties. Bovendien kan hij nog als proces- en rolgemachtigde optreden in kantongerechtszaken.

Exploten en beslagen

In 1996 wikkelden de deurwaarderskantoren bij elkaar 759 duizend zaken af. De deurwaarders brachten bijna 1,2 miljoen exploten uit, voerden 141 duizend procedures en legden 211 duizend keer beslag. De netto omzet bedroeg bijna 267 miljoen gulden. De ambtelijke activiteiten dragen daaraan meer dan de helft bij.

Van de niet-ambtelijke activiteiten leveren vooral de incassodiensten een grote bijdrage. Deze diensten maken met ruim 103 miljoen gulden bijna 40 procent uit van de omzet.

Naarmate een deurwaardersonderneming groter is, neemt overigens het aandeel van de ambtelijke activiteiten af. Het zwaartepunt komt dan meer te liggen op niet-ambtelijke activiteiten, en dan speciaal op de incassopraktijk.

Herkomst omzet deurwaarderskantoren

Herkomst omzet deurwaarderskantoren

Productiviteit

Deurwaarders in grote kantoren hebben in het algemeen meer medewerkers naast zich die hen bepaalde werkzaamheden uit handen kunnen nemen. Naarmate een kantoor meer personen in dienst heeft, neemt dan ook het aantal activiteiten dat een deurwaarder verricht in het algemeen toe. Zo wikkelt een deurwaarder bij een klein kantoor zo’n 800 zaken per jaar af, bij een middelgroot kantoor ruim 1 200 en bij een groot kantoor rond 1 750.

Tussen de kantoren zijn echter grote verschillen mogelijk. Bulk-opdrachten kunnen het aantal afgehandelde zaken namelijk sterk verhogen. Ook het aantal procedures dat een deurwaarder voert en het aantal beslagleggingen nemen toe met de grootte van de onderneming. Verder brengt in de kleine bedrijven een deurwaarder gemiddeld 1600 exploten uit, in middelgrote 2000 en in de grote kantoren ruim 2 600.

De gemiddelde netto-omzet per deurwaarder lijkt echter meer afhankelijk te zijn van het beschikbare ondersteunend personeel per deurwaarder dan van het aantal deurwaarders zelf. Weliswaar neemt het aantal verrichtingen per deurwaarder toe naarmate een kantoor meer personeel in dienst heeft, maar net als in 1995 blijken kantoren met één deurwaarder in 1996 per deurwaarder gemiddeld meer zaken afgewikkeld, meer exploten uitgebracht en meer beslagen gelegd te hebben dan kantoren met een groter aantal deurwaarders. Voor de deurwaarder in deze bedrijven is als ondersteuning gemiddeld dan ook meer personeel beschikbaar dan wanneer in een kantoor meer deurwaarders actief zijn.

Productiviteit per deurwaarder

Productiviteit per deurwaarder