SRG-H Uitstroom Fase 4, verslagjaar 2021

Tabellen over startende banen in 2021 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er twaalf maanden later nog sprake van een baan was.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de mate waarin werk wordt gevonden (en behouden) met en zonder voorafgaande re-integratie-/participatieondersteuning. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), gecombineerd met de Bijstandsuitkeringstatistiek (BUS) en Polisadministratie.

Het onderzoek wordt in vier fasen uitgevoerd. Deze tabellenset beslaat uitkomsten over de vierde fase van het onderzoek waarin wordt gekeken naar gestarte banen in 2021 en of er twaalf maanden volgend op de start van de baan nog steeds een baan is. De cijfers in de tabellenset worden onderverdeeld naar type en duur van de voorziening, duur van de bijstandsuitkering en persoonskenmerken.

Bekostigd door het ministerie van SZW.