Tabellen gegevensverzameling bibliotheekleden 2023

© CBS

Erratum:

Het CBS heeft signalen van bibliotheekorganisaties ontvangen waaruit blijkt dat de door hen aangeleverde gegevens uit de ledenadministraties niet altijd volledig zijn geweest. Dit heeft impact op de verwerking van de ledenbestanden door het CBS en daarmee op de representativiteit van de gepresenteerde resultaten. Daarom zijn in de nieuwe versie van de tabellenset sommige cijfers op gemeentelijk en sommige cijfers op provinciaal niveau onderdrukt door middel van een kruisje 'x'. Dit betekent dat het CBS de cijfers in die cellen onvoldoende betrouwbaar acht.

Statuswijziging

Ook heeft het CBS besloten om met terugwerkende kracht een experimentele status toe te kennen aan de cijfers in deze publicatie. De cijfers in de tabellen zijn gebaseerd op een set aan bronbestanden die het CBS bij nader inzien niet als een volledige ledenregistratie kan beschouwen. Op de gepresenteerde resultaten zitten daardoor grotere marges dan gewoonlijk op dit soort cijfers.


Cijfers over het aantal bibliotheekleden op peilmoment 1 januari 2023 naar regio, persoonskenmerken en kenmerken van het huishouden.

Deze tabellenset is samengesteld op verzoek van de nationale bibliotheek (KB) en in samenwerking met 124 bibliotheekorganisaties tot stand gekomen. De tabellen bevatten een overzichtstabel met daarin gegevens op landelijk niveau en voor alle provincies en gemeenten.

Daarnaast zijn voor alle 124 bibliotheekorganisaties tabellen over het werkgebied van de bibliotheekorganisatie gemaakt die inzoomen tot op het niveau van wijken en gemeenten. Per regio zijn telkens ook de bevolkingsaantallen en uitsplitsingen naar persoonskenmeren en kenmerken van het huishouden opgenomen en de aandelen bibliotheekleden daarbinnen.