Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2022

Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2020/’21 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

In deze tabellensets gaat het om de aansluiting van de opleiding waar men een diploma voor gehaald heeft en het werk dat men heeft. Daarbij gaat het om tevredenheid over die aansluiting, het werken op niveau en het werken in dezelfde of een vergelijkbare richting. Voor het werk wordt de 1-uursgrens gebruikt en op verzoek van het Ministerie van OCW ook de 12-uursgrens.

Naast deze informatie over de aansluiting van opleiding en werk van gediplomeerde mbo’ers stelt het CBS in opdracht van het Ministerie van OCW ook tabellen samen over de arbeidsparticipatie van mbo schoolverlaters. Die tabellen zijn gebaseerd op registerinformatie en bevatten zowel informatie over gediplomeerde als ongediplomeerde mbo schoolverlaters.

Deze tabellensets zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn gebaseerd op het schoolverlatersonderzoek 2022. Omdat het gaat om gedetailleerde informatie is gebruik gemaakt van de methode Kleine Domein Schatters (KDS). Zie voor meer informatie over deze methode het rapport KDS Schoolverlaters.