BDFS-C: Tabellen terugvorderingen Tozo 2020 en 2021

Tabellen met aantal uitkeringen Tozo levensonderhoud en aantal Tozo bedrijfskapitalen en de daaraan gekoppelde vorderingen inclusief beginschuld, saldoschuld en mate van terugvordering voor verslagjaren 2020 en 2021.
Om meer zicht te krijgen op de mate waarin uitkeringen Tozo levensonderhoud en leningen Tozo bedrijfskapitaal worden teruggevorderd, heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarnaar onderzoek gedaan over de verslagjaren 2020 en 2021. Met het aantal uitkeringen en vorderingen en de daaraan gekoppelde informatie over beginschulden, saldoschuld en incassoratio’s wordt inzicht gegeven in de mate van terugvorderingen bij Tozo-uitkeringen levensonderhoud waarvan de aanvrager (een deel) van de uitkering moet terugbetalen. Ook over de terugbetalingen van verstrekte leningen bedrijfskapitaal die in het kader van de Tozo zijn toegekend is de informatie in de tabellenset verwerkt.