Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020

landschap
© Chris van Swaay.
Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broedvogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het effect van ANLb te toetsen over 2016-2020.
De ANLb-beleidsmonitoring is er op gericht om aan te tonen of de inzet van ANLb leidt tot een kwaliteitsverbetering in het agrarische gebied qua natuurwaarden. Voor amfibieën, libellen en vissen zijn naast de ANLb-doelsoorten ook een aantal algemene niet-ANLb-soorten meegenomen. Voor broedvogels betreft de beleidstoetsing alleen ANLb-doelsoorten. Voor broedvogels zijn ook trends voor ‘supersoorten’ (aantal soorten en aantal ANLb-soorten per meetpunt en de totale aantallen territoria van (ANLb-doel)soorten) berekend en vergeleken voor ANLb- en referentiemeetpunten. Voor geen van de soortgroepen kon een effect van ANLb aangetoond worden.