Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten

Studenten in en computer locaal bij een MBO opleidingen.
© Hollandse Hoogte / Evert van Moort
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke problemen van jongeren en hun juridische ouders het sterkst samenhangen met de kans op voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Ten eerste zijn er beschrijvende analyses uitgevoerd welke inzicht geven in de achtergrondkenmerken van vsv’ers en niet-vsv’ers en in de aanwezigheid van problemen bij beide groepen. Hierbij is gekeken naar problemen op verschillende gebieden: gezondheid en opvoeding, criminaliteit en slachtofferschap, problematische schulden en demografie.

Ten tweede zijn verdiepende logistische regressieanalyses uitgevoerd om te bepalen welke problemen het sterkst samenhangen met de kans op voortijdig schoolverlaten. In deze analyses wordt de samenhang tussen een bepaald probleem en vsv in kaart gebracht wanneer er gecorrigeerd is voor verschillen in achtergrondkenmerken en de aanwezigheid van andere problemen.

Vervolgens zijn de inzichten uit beide analyses gecombineerd om te kunnen bepalen welke problemen zowel vaak voorkomen onder jongeren als sterk samenhangen met voortijdig schoolverlaten.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)