Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017

afbeelding grafiek
Deze tabellen betreffen (kenmerken van) langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor re-integratie bij eigen werkgever (1e spoor) of andere werkgever (2e spoor), die ziek zijn geworden tussen juli 2016 en juni 2017, naar baan einde loondoorbetalingsperiode.
Nederland kent een verplichting voor werkgevers om bij ziekte van een werknemer gedurende twee jaar het loon door te betalen en de werknemer te ondersteunen bij re-integratie. Dit geldt voor re-integratie bij de werkgever zelf (eerste spoor) en bij een andere werkgever (tweede spoor). In deze tabellenset brengen we werknemers in beeld die langdurig ziek zijn en hierdoor in aanmerking komen voor re-integratie, wier eerste ziektedag ligt in de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 en voor wie een 42e-weeksmelding is doorgegeven aan het UWV. Voor deze personen wordt bepaald of ze aan het einde van de loondoorbetalingsperiode werkzaam zijn bij dezelfde werkgever, een nieuwe werkgever of geen baan hebben. Van deze groepen worden diverse achtergrondkenmerken in beeld gebracht, zoals demografische kenmerken, arbeidskenmerken, uitkeringsgegevens en zorggebruik. Deze tabellenset is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).