Berekenwijze SES score per wijk/buurt

afbeelding grafiek
In deze rapportage wordt beschreven op welke wijze het CBS een sociaal economische statusscore per wijk en buurt kan berekenen.

In het voorjaar van 2021 heeft het ministerie van VWS aan het CBS gevraagd om een project te starten om een breed toepasbare sociaaleconomische statusscore (SES-score) per wijk/buurt te berekenen. Dit om het gat op te vullen dat is ontstaan toen het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gestopt met het samenstellen van SES-scores per postcodegebied. SES-scores op laag-regionaal niveau worden namelijk door vele partijen voor allerlei doeleinden ingezet. Uiteraard om laagregionaal zicht te krijgen op kwetsbaarheid zijn zodat daar landelijk en regionaal gericht beleid en inzet op ontwikkeld kan worden. Maar SES wordt ook veel gebruikt ook als verklarende variabelen in onderzoeken naar verschillen tussen wijken op het gebied van leefbaarheid, brede welvaart, participatie, welzijn, (sociaal-economische) gezondheid(verschillen), gebruik van gezondheidsvoorzieningen, onderwijs, gedrag, leefstijl. Ook zijn SES-scores in het verleden gebruikt in verdeelmodellen voor budgetten zoals bijvoorbeeld bij de toekenning van extra budgetten aan huisartsen in achterstandswijken en de verdeling van de ‘Gezond In de Stad’ gelden.

In de eerste fase van het project heeft het CBS, in afstemming met een externe klankbordgroep, bepaald welke bronbestanden gebruikt gaan worden voor de scores en hoe de berekenwijze er op hoofdlijnen uit komt te zien. In deze rapportage worden de bronbestanden en berekenwijze beschreven. In de eerste fase heeft het CBS ook een korte haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar één van de bronbestanden, het bestand met opleidingsniveaugegevens. De conclusies van deze haalbaarheidsstudie zijn verwerkt in de rapportage waarin de totale berekenwijze is beschreven. De onderliggende rapportage waarin de resultaten van de haalbaarheidsstudie in meer detail zijn beschreven, is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl onder vermelding van “nummer PR001119, haalbaarheidsstudie opleidingsniveau in SES scores”.

In de volgende fase van het project zal het CBS de scores daadwerkelijk gaan berekenen en publiceren.