Labour Market Policy Database, 2019

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

De LMP-database bestaat uit gegevens over de participatie van personen aan dertien arbeidsmarktmaatregelen. Deze tabellenset bevat cijfers over zes van de dertien arbeidsmarktmaatregelen. De arbeidsmarktmaatregelen waarover gerapporteerd wordt, zijn:

- Arbeidsmarktmaatregel 4: Flexible re-integration budget (SRG) – Individual case management (samengevoegd met maatregel 6, Flexible re-integration budget – Training) (participatieplaats, proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling, overige werkplekken, werkplekaanpassing, coaching naar werk of naar participatie, training/cursus/opleiding, vrijwilligerswerk, overige sociale activering, uitbesteed én onbekend, niet nader in te delen);

- Arbeidsmarktmaatregel 8: Flexible re-integration budget municipalities (tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan) – Wage cost subsidies;

- Arbeidsmarktmaatregel 9: Work for the disabled (WSW, loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, forfaitaire loonkostensubsidie, beschut werk);

- Arbeidsmarktmaatregel 10: (Re-)integration of the occupationally disabled (UWV-Re-integratie AG, jobcoach/begeleiding op werkplek, vervoersvoorziening, overige faciliterende voorziening);

- Arbeidsmarktmaatregel 11: Unemployment benefits (WW);

- Arbeidsmarktmaatregel 13: National assistance benefit (algemene bijstand, IOAW en IOAZ, in afzonderlijke tabellen).

Per arbeidsmarktmaatregel is de volgende detaillering beschikbaar:
- Stand ultimo 2019: het aantal personen aan het eind van het jaar;
- Instroom in 2019: verdeeld naar herkomst bij instroom;
- Uitstroom in 2019: verdeeld naar bestemming bij uitstroom;
- Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en registratieduur.

Gebruiker: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid