Verkenning alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro

Verkennend onderzoek naar een alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) wil het financiële verdeelmodel voor praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) herzien. Deze behoefte volgt uit de invoering van de wet Passend onderwijs, waarin het pro en lwoo zijn geïntegreerd. Daarbij is de huidige verdeelsystematiek niet toekomstbestendig.

In het herziene verdeelmodel wordt de omvang van elk van de pro- en lwoo-doelgroepen apart per samenwerkingsverband benaderd, zodat OCW op basis daarvan de financiële middelen over samenwerkingsverbanden kan verdelen. OCW heeft het CBS daarom gevraagd een aantal achtergrondanalyses uit te voeren. Dit rapport bevat de uitkomsten van die analyses.