Aard van geweld casussen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de adviezen, meldingen en diensten bij Veilig Thuis in het 2e halfjaar van 2019 uit naar de aard van het geweld.
Nederland telt 26 Veilig Thuis-organisaties, die het advies- en meldpunt zijn voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Veilig Thuis kan advies en ondersteuning geven over wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie.

In het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij alle Veilig Thuis organisaties in Nederland, onder andere over de afgegeven adviezen, de ontvangen meldingen en de uitgevoerde diensten. In aanvulling op de reguliere halfjaarlijkse publicatie van het CBS is deze tabellenset nu samengesteld. De tabellenset is een nadere detaillering van tabellen 4, 10, 16 en 19 uit de reguliere publicatie over het 2e halfjaar van 2019 (zie onderaan). Waar in de reguliere publicatie slechts een uitsplitsing werd gemaakt naar een aantal hoofdgroepen van de aard van het geweld, bevat deze tabel de meest gedetailleerde uitsplitsing van de aard van het geweld.

De tabel is gemaakt op verzoek van (en bekostigd door) het ministerie van VWS.