Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019

Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie op land naar RES-regio, 2018 en 2019.

In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. In die regio’s werken de lokale overheden – gemeenten, provincies en waterschappen - aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen ze mogelijkheden voor lokale energiebesparing (o.a. isolatie van woningen en andere gebouwen) en duurzame opwekking van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk.

In het klimaatakkoord is de doelstelling van (weersafhankelijke) 35 TWh in 2030 voor hernieuwbaar op land opgenomen. Deze opgave heeft betrekking op installaties groter dan 15 kilowatt, maar is verder niet techniekneutraal. In de RES wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt, rekening houdend met alle andere belangen. In deze tabellenset is zonnestroom dan ook uitgesplitst in klein en groot vermogen.

Deze tabellenset is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie).

Wijzigingen per 4 december 2020:
Het opgestelde vermogen en de productie van zon op land is nu ook uitgesplitst naar sub-RES-regio.

Wijzigingen per 30 juli 2020:
De onderliggende database van de windenergiestatistiek is gereviseerd om beter mogelijk te maken dat ook op lager regionaal niveau dan provincie tellingen gemaakt kunnen worden. In deze revisie is preciezer gekeken naar de vermelde gemeente waarin windmolens geplaatst zijn en daarbij is een aansluiting gemaakt op recente regio-indelingen. Het voornaamste gevolg van deze revisie is dat de capaciteit en de productie van de windmolens in Noord-Brabant wat hoger is en in Zeeland wat lager.
Deze maatwerktabel sluit nu ook op nationaal en provincie-niveau volledig aan op de gereviseerde StatLinepublicatie.