Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

geld uit de beurs
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Erratum:

Er is geconstateerd dat in het eerder gepubliceerde dashboard een onjuiste afbakening is gehanteerd waardoor cijfers in het dashboard onjuist zijn. Het dashboard is om die reden momenteel offline gehaald en wordt aangepast. Het nieuwe dashboard is in januari 2022 gepubliceerd. Dit nieuwe dashboard bevat alle cijfers uit het oude dashboard en er is een extra jaar (2020) toegevoegd.

Cijfers over betalingsachterstanden en de overlap bij uitvoeringsorganisaties in beeld gebracht.
Uitvoeringsorganisaties hebben allemaal te maken met meer en minder ernstige wanbetalers (hierna: schuldenaren). Maar hoe vaak hebben zij met dezelfde personen van doen? Bij welke combinatie van uitvoeringsorganisaties komen de meeste schuldenaren voor? Verschilt dat nog tussen personen met uiteenlopende achtergrondkenmerken? En in welke volgorde ontstaan betalingsachterstanden (hierna: schulden)? Beginnen schulden bijvoorbeeld vaker bij de ene organisatie dan bij de andere? Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de zes uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV) worden deze vragen beantwoord in dit dashboard.