uitkomsten-emu-enquete-2020

In deze nota zijn de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2020 die eind 2019 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van een soortgelijke enquête gehouden onder waterschappen door de Unie van Waterschappen.
Het EMU-saldo van de vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden voor 2020 geraamd op -6,4 miljard euro (-0,77% van het bbp). Dit overschrijdt de macronorm van -0,4% van het bbp, welke is afgesproken tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming voor het EMU-saldo van 2019 is -7,2 miljard euro, wat een verslechtering is ten opzichte van de raming volgens de EMU-enquête 2019. Voor 2021 wordt het EMU-saldo geraamd op -3,2 miljard euro.

Downloads