Stikstofverlies uit opgeslagen mest

Stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer.

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet heeft het CBS gevraagd om stikstofverliezen te berekenen op basis van de verandering in de stikstof/fosfaatverhouding (N/P2O5) in de mest tussen het moment van excretie en na opslag en deze te vergelijken met stikstofverliezen die berekend zijn met emissiefactoren.

Uit de analyse komt naar voren dat in veel gevallen de stikstofverliezen op basis van N/P2O5-verhoudingen in de mest groter zijn dan de verliezen op basis van emissiefactoren.
Dit rapport bespreekt de methode en de resultaten, waarbij wordt ingegaan op mogelijke verklaringen voor de gevonden verschillen.