Uitkomsten EMU-enquête 2019

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2019 die eind 2018 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
In deze nota zijn de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2019 die eind 2018 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van de soortgelijke enquête gehouden onder waterschappen door de Unie van Waterschappen. Het EMU-saldo van de vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden voor 2019 geraamd op -4,9 miljard euro (-0,60% van het bbp). Dit overschrijdt de macronorm van -0,4% van het bbp, welke is afgesproken tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming voor het EMU-saldo van 2018 is -6,3 miljard euro, wat een verslechtering is ten opzichte van de raming volgens de EMU-enquête 2018. Voor 2020 wordt het EMU-saldo geraamd op -2,9 miljard euro.

Downloads