BUS-N Wet Taaleis 2018

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek in 2018 naar de uitvoering van de Wet Taaleis.
Middels kwalitatief onderzoek (interviews bij gemeenten) en kwantitatief onderzoek (enquête onder alle gemeenten en analyse van het kenmerk ‘Reden vermindering’ in de Bijstandsuitkeringenstatistiek) is in kaart gebracht hoe gemeenten de Wet Taaleis ten uitvoer brengen en wat daarin in 2018 is veranderd ten opzichte van 2017. Door toepassing van een ophoogmethode is het mogelijk om landelijke cijfers te presenteren. Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).