Zonnestroom naar type aansluiting en sector, 2013-2017

Tabel met bijgeplaatst vermogen zonnestroom uitgesplitst naar sector, groot- en kleinverbruik (uitgesplitst naar klasse van netto levering van elektriciteit), 2013-2017**
In de tabel worden de volgende sectoren onderscheiden: energiebedrijven, landbouw, overige bedrijven, koopwoningen en huurwoningen. Verder wordt een onderscheid gemaakt naar het type elektriciteitsaansluiting (grootverbruik dan wel kleinverbruik). Daarbij is kleinverbruik verder uitgesplitst naar drie klassen van levering van elektriciteit, aansluitend bij de indeling die wordt gehanteerd voor de energiebelasting.