Wijkanalyse Leiden Zuid-West

© Martijn Kruit
De wijk Leiden Zuidwest bereidt zich voor op de toekomst. De gemeente wil nu aan de slag om ook in 2040 prettig in de wijk te kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wordt er een toekomstplan (ontwikkelperspectief) voor Leiden Zuidwest opgesteld.

Het verzoek aan het CBS Urban Data Center/Leiden071 was om over dit gebied op gedetailleerd niveau gegevens te presenteren. Kenmerken als aantallen sociale huurwoningen, huurprijzen, inkomens, sociale-uitkeringen, leefbaarheid, kwetsbare groepen, WMO-gebruik en afstand tot voorzieningen moeten hierin met elkaar in verband worden gebracht. Doel was om, visueel, hot-spots van sociale problematiek in de betreffende wijk te herkennen. Data op buurtniveau bleek hiervoor niet toereikend, omdat juist het verschil binnen buurten van belang was.

Het Urban Data Center (UDC) heeft op basis van gemeentelijke data en gegevens uit het PC6-bestand van het CBS verschillende soorten kaarten gemaakt: heatmaps, kaarten op PC6-niveau en kaarten op gridniveau. Hiermee is meer inzicht verkregen in een aantal sociaal-ruimtelijke thema’s zoals kwetsbare groepen en leefbaarheid van de wijk.
De uitkomsten zijn beschikbaar op de website Leiden in Cijfers.

Bronnen