Regionale economische groei, 2017

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2017 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Economische groei is hier de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen.

In de tabel is voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel ook het groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven. De winning van aardgas beïnvloedt het groeicijfer van deze provincies, vooral dat van Groningen, sterk. De cijfers tussen haakjes geven de economische groei exclusief delfstoffenwinning weer.

Met de vier grote steden worden de grootstedelijke gebieden bedoeld. ‘Utrecht’ staat voor Stadsgewest Utrecht, ‘Amsterdam’ is de benaming voor het COROP-gebied Groot-Amsterdam (inclusief de Haarlemmermeer met Schiphol), ‘Den Haag’ betreft het COROP-gebied Agglomeratie ’s-Gravenhage en ‘Rotterdam’ staat voor het sub-COROP gebied Rijnmond.