Verdeling PGB in Wmo en Jeugdwet

Het totaal ‘Persoonsgebonden budget (PGB) voor Wmo en Jeugd’ wordt in de gemeentebegrotingen en gemeenterekeningen niet uitgesplitst naar de afzonderlijke wet ‘Wmo’ en ‘Jeugd’. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS onderzoek gedaan naar de verdeling van het PGB voor de Wmo enerzijds en de Jeugdwet anderzijds. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van PGB-gegevens over 2015 uit het Trekkingsrechtensysteem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).