Personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW), Caribisch Nederland

Deze tabellen geven informatie over de aantallen personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen, ofwel VOW'ers, in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA), de PIVA is vergelijkbaar met de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Deze VOW’ers zijn personen die na onderzoek van de Caribische gemeente niet meer blijken te wonen op het adres dat bij de gemeente bekend is. Als iemand gaat verhuizen, binnen de gemeente, naar een andere gemeente of naar het buitenland, moet hij of zij dat melden. Dit gebeurt niet altijd. Hierdoor komt het voor dat gemeenten er na onderzoek achterkomen dat personen niet meer wonen op het adres dat bij de gemeente bekend is. Deze personen worden dan in de GBA geregistreerd als ‘vertrokken onbekend waarheen’.

De tabellen bevatten informatie voor 3 peilmomenten, te weten 20 november 2010, 20 november 2011 en 20 november 2012. De keuze voor drie peilmomenten is ingegeven door het feit dat Caribisch Nederland vanaf 10 oktober 2010 formeel deel uit maakt van Nederland.

Organisatie van de tabelbestanden

  • Alle gegevens met betrekking tot de gemeenten van Caribisch Nederland staan in één excelsheet.
  • Per peiljaar is een resultaatblad met gegevens per gemeente (Bonaire, Saba, St. Eustatius) en geboortejaargroep

Aantal VOW’ers

Op 20 november 2010 stonden er 344 personen in de PIVA geregistreerd als VOW, twee jaar later waren dat er 794. Het grootste deel van de stijging van het aantal VOW’ers komt voor rekening van Saba. Het in verhouding tot het inwonertal van Saba zeer grote aantal VOW’ers heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de aanwezigheid van een ’Medical school’ op Saba. Deze trekt relatief veel studenten uit de VS en Canada. Het vermoeden bestaat dat deze studenten zich na afloop van hun studie niet zelf afmelden als bewoner van Saba waardoor ze na enige tijd door de gemeente zelf als VOW’er worden uitgeschreven. Meer dan de helft van de VOW-ers in 2012 betrof personen die in de VS of Canada zijn geboren.