Personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Deze tabellen geven informatie over de aantallen personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen, ofwel VOW'ers, in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Dit zijn personen die na onderzoek van de gemeente niet meer blijken te wonen op het adres dat bij de gemeente bekend is. Als iemand gaat verhuizen, binnen de gemeente, naar een andere gemeente of naar het buitenland, moet hij of zij dat melden. Dit gebeurt niet altijd. Hierdoor komt het voor dat gemeenten er na onderzoek achterkomen dat personen niet meer wonen op het adres dat bij de gemeente  bekend is. Deze personen worden dan in de GBA geregistreerd als ‘vertrokken onbekend waarheen’. Voor gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners kunnen de gegevens worden uitgesplitst per gemeente en geboortejaar. Voor gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners kunnen worden uitgesplitst per gemeente en geboortejaar, eerste en tweede nationaliteit.

De tabellen zijn geschikt gemaakt om via draaitabellen te ontsluiten. Op die manier is het voor de gebruiker gemakkelijk om de gevraagde gegevens in alle gewenste detailleringen te presenteren.

Organisatie van de tabelbestanden

• Er zijn 6 excelsheets, voor 6 peildata.
• Elk excelsheet bevat 4 tabbladen met informatie:
o 1 resultaatblad voor gemeenten  met minder dan 100 000 inwoners: resultaat_100000_min
o 1 resultaatblad voor gemeenten  met 100 000 of meer inwoners: resultaat_100000_plus
o 2 basisbladen: VOWjjjj1120_min en VOWjjjj1120_plus
• Met de resultaatbladen kunnen met de beschikbare gegevens flexibel gegevens worden gepresenteerd door variabelen ofwel in de kolom of in de rij te stoppen ofwel in het filter.
• De gegevens van de gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners kunnen worden uitgesplitst per gemeente en geboortejaar
• De gegevens van de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners kunnen worden uitgesplitst per gemeente en geboortejaar, eerste en tweede nationaliteit.
• Naast het variabele-label is ook de variabele-codering in het basisbestand opgenomen

Aantal VOW’ers

Op 20 november 2007 stonden er 302 duizend personen in de GBA geregistreerd als VOW, vijf jaar later waren dat er 427 duizend, 41 procent meer dan op 20 november 2007. Voor geregistreerde emigranten geldt iets dergelijks. Op 20 november 2007 stonden er 661 duizend personen in de GBA als emigrant geregistreerd, 5 jaar later waren dat er 944 duizend, 43 procent meer dan op 20 november 2007.

Vanaf de invoering van de elektronische GBA op 1 oktober 1994 blijven VOW’ers in de GBA geregistreerd staan. Het aantal VOW’ers wordt elk jaar groter. In de hier beschreven periode (20 november 2007 t/m 20 november 2012) is de VOW-populatie jaarlijks met gemiddeld 25 duizend personen toegenomen. De als emigrant te boek staande personen namen jaarlijks gemiddeld met 56.5 duizend toe.
Aangezien personen die niet meer tot de bevolking van Nederland gerekend worden wel in de GBA opgenomen blijven, zal ook het aantal personen dat als VOW geregistreerd staat in de GBA blijven doorgroeien. Dit komt omdat er altijd personen zijn die nooit meer terugkeren en van wie nooit meer de verblijfplaats zal worden achterhaald. Deze groep is groter dan de groep die weer terugkomt in de GBA. In de statistieken van het CBS worden VOW-ers geteld als niet-gemelde emigratie.

Een aanzienlijk deel van de VOW’ers is afkomstig uit één van de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Op 20 november 2012 stond iets meer dan 40 procent van de VOW-populatie ingeschreven in één van deze vier grote gemeenten. Dat aandeel is in de onderzochte periode nauwelijks veranderd.

Jaarlijkse groei van het aantal als VOW en als emigrant geregistreerde personen, november 2007-november 2012

Groei VOW en emigratie

De jaarlijks groei van het aantal VOW-ers heeft enig verband met de groei van het aantal emigranten maar ook met periodieke opschoningen van de gemeentelijke bevolkingsadministratie bij voorbeeld in aanloop van verkiezingen. Oproepkaarten voor de verkiezingen die als onbestelbaar retour komen zijn voor een gemeente een indicatie onderzoek te doen naar de verblijfplaats van zo’n persoon.

Ontwikkeling van het aantal als VOW vertrokken personen, november 2007- november 2012

Ontwikkeling als VOW vertrokken personen

Er is voor gekozen om elk jaar de grootte van de gemeente bepalend te laten zijn voor het al dan niet meeleveren van de gegevens over nationaliteit. Gemeenten als Westland en Venlo hebben het ene jaar wel honderdduizend of meer inwoners en het andere jaar niet. In bovenstaande figuur is dat niet zichtbaar maar bij onderlinge vergelijking van gemeenten van jaar op jaar zal dit naar voren komen.