Detaillering banengroei in de bedrijfstak openbaar bestuur

Met deze tabel, die niet behoort tot de standaard output van het CBS, wordt inzicht verschaft in de samenstelling van de banengroei in de bedrijfstak openbaar bestuur. Het betreft de jaarmuatie van het 4ekwartaal 2008 op het 4e kwartaal 2009.

Met nadruk wordt erop gewezen dat de cijfers betrekking hebben op een andere afbakening van de overheid dan gehanteerd in de voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Rijksdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De CBS-cijfers betreffen de banen van werknemers in de bedrijfstak openbaar bestuur, zoals afgebakend volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS. In de voortgangsmonitor gaat het primair om de Rijksoverheid in brede zin: de departementen, een aantal grote ZBO’s en overige organisaties die behoren tot de Rijksoverheid in brede zin. Deze twee populaties vallen maar ten dele samen. De bedrijfstak openbaar bestuur is niet beperkt tot de Rijksoverheid in brede zin, maar omvat bijvoorbeeld ook gemeentelijke en provinciale organisaties. Anderzijds geldt dat de Rijksoverheid in brede zin een grotere populatie omvat dan de cao rijk binnen de bedrijfstak openbaar bestuur.

Een tweede verschil tussen deze CBS-cijfers en de voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Rijksdienst betreft de meeteenheid. De CBS-cijfers hebben betrekking op het gemiddeld aantal banen van werknemers per kwartaal, terwijl het in de monitor gaat om vte’s (waarbij deeltijdbanen zijn omgerekend tot voltijdbanen) aan het einde van het jaar.

De CBS-uitkomsten zijn ontleend aan de Arbeidsrekeningen die deel uitmaken van de Nationale rekeningen. Bij het samenstellen van de Arbeidsrekeningen worden diverse bronnen met arbeidsgegevens (waaronder de polisadministratie) geïntegreerd tot een samenhangend stelsel. Bij het detailleren van de banengroei in de bedrijfstak openbaar bestuur is gebruik gemaakt van de polisadministratie en de daarin opgenomen codering van de cao. De banen bij sociale verzekeringsinstellingen zijn op basis van de economische activiteit (SBI 1993) gecategoriseerd. Voor de overige banen in de bedrijfstak openbaar bestuur is nagegaan tot welke cao zij gerekend moeten worden.

De banen van werknemers die vóór 2009 werkzaam waren bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) werden geboekt bij de bedrijfstak zakelijke dienstverlening. Na de fusie van het CWI per 1 januari 2009 met het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) worden zij geboekt bij de bedrijfstak openbaar bestuur. Deze overboeking van 4 duizend banen is inbegrepen in de banengroei van 7,2 duizend bij de sociale verzekeringsinstellingen.