Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs

Het CBS heeft ten behoeve van de directie Inburgering en Integratie (ministerie VROM) een tabel samengesteld over voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs naar herkomstgroepering en geslacht, voor Nederland en de 21 zogenoemde BA-Antillianengemeenten. Dat zijn gemeenten met een concentratie aan inwoners van Antilliaanse en Arubaanse herkomst die deelnemen aan het Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse risicojongeren (BA).

In de tabellen zijn gegevens opgenomen over voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs. Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald. Een leerling heeft een startkwalificatie met ten minste een afgeronde havo- of vwo-opleiding, of een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2). Van de leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar stonden ingeschreven in het voortgezet onderwijs is met behulp van verschillende onderwijsbestanden nagegaan of zij op 1 oktober van het daar op volgende schooljaar nog (bekostigd) onderwijs volgden en/of een startkwalificatie hebben behaald.

Vanwege de koppeling met achtergrondkenmerken en een zuivere vergelijking tussen voortijdig schoolverlaters en niet-voortijdig schoolverlaters worden in de tabellen alleen de leerlingen uit het voortgezet onderwijs weergegeven die op beide peilmomenten (d.w.z., eind september van het basisjaar en eind september van het daar op volgende schooljaar) tot de Nederlandse bevolking behoren (d.w.z. ingeschreven in de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens, GBA). In de tabellen wordt inzicht gegeven in de achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters, deze publicatie heeft daarmee niet tot doel een inschatting te geven van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland en in de 21 Antillianengemeenten. De achtergrondkenmerken (woongemeente, herkomstgroepering en geslacht) zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand.

De tabel bevat gegevens over de schooljaren 2007/'08 (voorlopig), 2006/'07 (voorlopig en definitief), 2005/'06 (voorlopig en definitief) en 2004/'05 (definitief):

Een uitgebreide toelichting bij de tabellen is opgenomen in een afzonderlijk tekstbestand: