Uitstroom van werkzame naar werkloze beroepsbevolking per bedrijfstak