Afbouw gesubsidieerde arbeid 2008

Tot de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand (WWB) op 1 januari 2004 konden gemeenten de gesubsidieerde baan inzetten als instrument om langdurige werkloosheid te bestrijden. Via het flexibele re-integratiebudget van de WWB kunnen gemeenten met loonkostensubsidie de ID- en WIW-banen nog financieren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar om deze gesubsidieerde banen af te bouwen. In dit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW is bepaald hoeveel personen eind 2008 nog een gesubsidieerde baan hebben. Daarnaast is gekeken naar de arbeidsmarktpositie eind 2008 van de mensen die op dat moment geen gesubsidieerde baan meer hebben.