Meer zicht op de regionale variatie in arbeidsomstandigheden

1. Inleiding

In deze publicatie wordt gekeken naar de regionale spreiding van arbeidsomstandigheden van werknemers. Dat er sprake is van een zekere mate van variatie in de arbeidsomstandigheden naar regio is evident (TNO, 2022). Echter, onduidelijk is wat aan deze regionale spreiding ten grondslag ligt. Doel van dit artikel is om na te gaan welke COROP-gebieden opvallend scoren op een aantal belangrijke arbeidsomstandigheden – fysieke arbeidsbelasting, autonomie en werkdruk – en daarnaast te bepalen waarmee de verschillen verband houden.

In dit artikel zijn arbeidsomstandigheden geselecteerd die als bepalende factoren gelden voor het welbevinden van werknemers en het optreden van gezondheidsklachten. Een voorbeeld hiervan is het kenmerk fysiek zwaar werk: fysieke overbelasting (of onderbelasting) op het werk is een belangrijke voorspeller voor latere (fysieke) gezondheidsproblemen en werkuitval (Douwes et al., 2020). De andere twee variabelen die bestudeerd worden, hebben te maken met psychosociale arbeidsbelasting: werkdruk in termen van taakeisen, en autonomie (zie ook kader). Taakeisen en autonomie komen volgens Karasek en Theorell in samenhang voor bij de analyse van werkdruk (Karasek & Theorell, 1990). Werkdruk als gevolg van extra hard werken of altijd heel veel of heel snel werken kan worden gecompenseerd door een werknemer regelmogelijkheden te bieden om met die werkdruk om te gaan. Zijn werkdruk en autonomie in het werk niet in balans dan kan dat leiden tot een (te) grote psychosociale arbeidsbelasting met als gevolg burn-outklachten en werkuitval.

Regionale verschillen in fysiek zwaar werk, autonomie en werkdruk houden verband met een andere opbouw van de werknemerspopulatie per regio. Fysiek belastend werk komt bijvoorbeeld vooral voor bij jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar (CBS StatLine 2022). Als leeftijdsgroepen ongelijk over de regio’s verdeeld zijn, dan hangt de regionale spreiding in fysiek zwaar werk daarmee voor een deel samen. Een belangrijke onderzoeksvraag is om te achterhalen welke kenmerken in samenhang bekeken een rol spelen bij de regionale spreiding in fysiek zwaar werk, werkdruk en autonomie. Uitgangspunten daarbij zijn:

  1. Het kenmerk moet een samenhang vertonen met de arbeidsomstandigheid in kwestie.
  2. De samenstelling van de werknemerspopulatie naar dit kenmerk verschilt per regio. Naarmate zowel de samenhang als de regionale verschillen groter zijn, is de bijdrage aan de regionale spreiding van de arbeidsomstandigheid navenant groter.

Om vast te stellen welke kenmerken samenhangen met arbeidsomstandigheden wordt in dit artikel onder meer gebruikgemaakt van de resultaten van eerder onderzoek. Voor fysiek zwaar werk zijn onder meer de volgende risicofactoren van belang (Douwes et al., 2020): bedrijfstak en beroepsgroep, leeftijd, soort arbeidsrelatie en onderwijsniveau. Bij werkdruk spelen naast demografische kenmerken en onderwijsniveau de volgende kenmerken een voorname rol (Smulders & Houtman, 2004; Wiezer et al., 2013, Bierings, 2017): autonomie, sociale steun van de leidinggevende, werk-privé (dis)balans, emotionele en fysieke arbeidsbelasting en kenmerken zoals arbeidsduur, soort arbeidsrelatie, werkzekerheid en verwachtingen ten aanzien van het werk. In dit artikel wordt deze verzameling van samenhangende kenmerken uitgebreid op basis van empirisch onderzoek.

De volgende onderzoeksvragen worden in dit artikel beantwoord:

  1. Wat is de regionale variatie in fysiek zwaar werk, autonomie en werkdruk?
  2. Welke kenmerken hangen samen met deze arbeidsomstandigheden?
  3. Hoe groot is de bijdrage van deze kenmerken, totaal en afzonderlijk, aan de regionale variatie van fysiek zwaar werk, autonomie en werkdruk?
  4. Wat is de regionale spreiding van de kenmerken met de sterkste bijdrage aan de regionale variatie van fysiek zwaar werk, autonomie en werkdruk?