Waardering voor zorgverleners

3. Conclusie

In 2018 gaven 7 op de 10 volwassenen aan in de afgelopen twaalf maanden contact te hebben gehad met de huisarts. Nog iets meer hadden contact met de tandarts: 8 op de 10. De fysiotherapeut of oefentherapeut werd door 3 op de 10 bezocht en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut door 1 op de 10.

Het bezoek aan zorgverleners verschilt naar kenmerken als geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, inkomen en gezondheid. Zo hebben vrouwen, ouderen, laagopgeleiden, personen met een niet-westerse migratieachtergrond, lage inkomensgroepen en personen met een minder dan goed ervaren gezondheid relatief vaak contact met de huisarts. De tandarts daarentegen wordt naar verhouding meer bezocht door onder andere jongeren, hoogopgeleiden, personen met een Nederlandse of westerse achtergrond en hogere inkomensgroepen.
Over het algemeen zijn degenen die contact hadden tevreden over hun zorgverlener: de gemiddelde rapportcijfers bewegen zich rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met achtereenvolgens een 8,1 en 8,0 een iets hogere waardering krijgen dan de huisarts en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut (beide 7,8). Ook de tevredenheid verschilt naar achtergrondkenmerken. De waardering voor de huisarts bijvoorbeeld is onder mannen iets hoger dan onder vrouwen, onder ouderen hoger dan onder jongeren, onder laagopgeleiden hoger dan hoogopgeleiden, en onder personen met een Nederlandse achtergrond hoger dan onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond.
Vergelijking van de uitkomsten van het onderzoek Belevingen 2018 met die van eerder onderzoek, de Gezondheidsenquête 2013 (CBS StatLine, 2013), laat zien dat de waardering voor zorgverleners in de afgelopen vijf jaar weinig veranderd is: ook in 2013 kreeg de huisarts een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. De tandarts kreeg een 7,9 en de fysiotherapeut een 8,0 (de waardering voor de psycholoog, psychiater of psychotherapeut is in 2013 niet onderzocht).
Ondanks het relatief hoge gemiddelde rapportcijfer voor de zorgverleners, zijn er ook mensen die minder tevreden zijn en een onvoldoende (5 of lager) geven. De tandarts en fysio- of oefentherapeut kregen van 3 procent, de huisarts van 5 procent, en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut van 8 procent een onvoldoende.