Auteur: Susanne de Witt

Solidariteit in de gezondheidszorg

Over deze publicatie

Het Nederlandse zorgstelsel rust op het principe van solidariteit waarbij iedereen, via de zorgpremie voor het basispakket, bijdraagt aan de betaling van de zorgkosten van zowel zichzelf als van anderen. Deze premie is voor iedereen in Nederland gelijk ongeacht verschillen in persoonskenmerken en in leefstijl. In hoeverre kan dit principe van solidariteit op draagvlak in de Nederlandse bevolking rekenen? Dit artikel beschrijft in welke mate de Nederlandse bevolking vindt dat de zorgpremie gedifferentieerd zou moeten worden naar (on)gezonde leefstijl. De meningen hierover blijken verdeeld: iets meer dan de helft vindt dat de zorgpremie ongewijzigd moet blijven, ongeacht de leefstijl. Ruim 40 procent vindt dat mensen die ongezond leven een hogere premie zouden moeten betalen en eveneens ruim 40 procent vindt dat mensen met een gezonde leefstijl een lagere premie zouden moeten betalen.Ook is onderzocht in hoeverre mensen zich solidair tonen met groepen waarmee ze zich qua leefstijl identificeren en in hoeverre de mening over premiedifferentiatie verschilt naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en inkomen.