Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit

5. Hoe meer contact, hoe beter?

In deze paragraaf is nagegaan of de contactfrequentie uitmaakt voor de tevredenheid met het contact en voor de behoefte aan vaker contact.

Hoe vaker contact met familie of vrienden, hoe tevredener daarover

De resultaten leren dat naarmate mensen meer contact hebben met familie en vrienden, ze tevredener zijn over dat contact. Het duidelijkst is dat te zien bij familiecontact. Van de mensen die dagelijks contact hebben met familie, is 95 procent tevreden. Van degenen die wekelijks maar niet dagelijks contact hebben is dat 92 procent en van de mensen die minstens één keer per maand maar niet wekelijks familiecontact hebben is 81 procent er tevreden mee.

5.1 Tevredenheid met familiecontact naar contactfrequentie, 2017
 ContactfrequentieOntevreden (%)Niet tevreden, niet ontevreden (%)Tevreden (%)
Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis wonen?dagelijks0,64,295,2
Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis wonen?minstens 1x per week, maar niet dagelijks1,26,792,1
Hoe vaak heeft u contact met één of meer familieleden of gezinsleden die niet bij u in huis wonen?minstens 1x per maand, maar niet wekelijks,2,816,480,9


Van de mensen die dagelijks contact hebben met vrienden, is 98 procent tevreden over dat contact. Dat aandeel neemt eveneens af naarmate het contact minder frequent is. Van de mensen die minstens wekelijks hun vrienden contacteren, maar dat niet elke dag doen, is dat 96 procent en van degenen die hun vrienden één keer per maand spreken is 93 procent tevreden. Deze verschillen zijn wat kleiner dan bij de familiecontacten. Dit kan komen doordat er bij vriendencontact meer een bewuste én vrije keuze zit achter met wie en hoe vaak men daar mee omgaat. Bij familiecontact en vooral als dat één keer per maand plaatsvindt, kan het om obligate contacten gaan.

Tevredenheid gaat samen met frequentie persoonlijk contact

Nadere analyses (hier niet in tabellen weergegeven) wijzen uit dat vooral de frequentie van het persoonlijk contact met familie van belang is voor de tevredenheid daarover. Van de mensen die hun familie elke dag ontmoeten is 95 procent tevreden met familiecontact.Van degenen die hun familie bijna nooit zien is, maar wel op een andere manier contact met hun familie hebben, is dat 80 procent.
Bij vrienden is deze relatie nog sterker. De mensen die zelden of nooit persoonlijk contact hebben met vrienden zijn met 70 procent het minst vaak tevreden met vriendencontact, ook al hebben zij minstens één keer per maand contact op een andere manier. Bij de mensen die elkaar elke dag ontmoeten is dit aandeel tevredenen 87 procent.

De vraag naar tevredenheid met contact is niet gesteld aan mensen die minder dan één keer per maand contact hebben met familie of vrienden. Wel is hen, net als degenen met frequenter contact, gevraagd naar de tevredenheid met hun sociale leven in zijn algemeenheid (zie tabel 5 en 6). Degenen die minder dan één maal per maand dan wel zelden of nooit contact hebben met familie zijn, met respectievelijk 74 en 56 procent, aanmerkelijker minder tevreden met hun sociale leven dan de mensen die minstens eenmaal per maand (81 procent), minstens eenmaal per week (84 procent) of dagelijks contact hebben (86 procent).
Bij vriendencontact is dit verband nog duidelijker te zien. Degenen die minder dan éénmaal per maand of zelden of nooit contact met vrienden hebben, zijn met respectievelijk 65 en 42 procent aanmerkelijk minder vaak tevreden met hun sociale leven dan degenen die vaker contact hebben. Driekwart is tevreden met het sociale leven indien ze met hun vrienden maandelijks contact hebben, en 9 op de 10 bij degenen die dagelijks vriendencontact onderhouden.

5.2 Tevredenheid met het sociale leven naar contactfrequentie met vrienden, 2017
 ContactfrequentieOntevreden (%)Niet tevreden, niet ontevreden (%)Tevreden (%)
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?dagelijks1,97,490,8
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?minstens 1x per week, maar niet dagelijks3,011,685,4
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?minstens 1x per maand, maar niet wekelijks6,317,875,9
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?minder dan 1x per maand13,022,164,8
Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen?zelden of nooit24,333,742,0