Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2022

Over deze publicatie

In het kader van aanvullend statistisch onderzoek voor brancheverenigingen heeft het CBS een jaarrapportage samengesteld voor de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD). In dit jaarrapport zijn cijfers over de VNFKD met betrekking tot het omzetniveau en de omzetverdeling binnen- en buitenland in 2022 opgenomen.

1. Inleiding

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten in Kinder- en Dieetvoeding (VNFKD) statistische informatie in kaart over de leden. Door middel van een uitvraag onder de leden in combinatie met de omzetstatistieken van het CBS zijn resultaten verkregen over de omzet en werkzame personen van de leden binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding. Kinder- en dieetvoeding heeft betrekking op producten die specifiek zijn bedoeld voor zuigelingen en jonge kinderen (0-3 jaar), op medische voeding en op producten voor gewichtsbeheersing.

In hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van de koppeling tussen de KvK-nummers van de leden van de VNFKD en de eenheden van het CBS (bedrijfseenheden). Deze koppeling wordt gebruikt bij het verzamelen en verwerken van gegevens uit de omzetstatistieken (hoofdstuk 3).

Ten opzichte van het vorige onderzoek over verslagjaar 2020 is het ledenbestand gewijzigd. In het huidige rapport over verslagjaar 2022 is de totaalomzet van de responderende leden, hun omzetverdeling tussen binnen- en buitenland maar niet het (gecorrigeerde) aantal werkzame personen1) toegevoegd.

1) Aantallen werkzame personen zijn uit de publicatie weggelaten vanwege de relatief grote non-respons en het niet kunnen bijschatten van de aantallen werkzame personen.

2. Koppeling eenheden VNFKD – CBS

2.1 VNFKD-data

Bij de leden van de VNFKD is informatie uitgevraagd over de KvK-nummers, werkzame personen en omzetpercentages binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding. Deze uitvraag is gedaan vanwege het feit dat informatie over kinder- en dieetvoeding vaak niet op basis van een KvK-nummer kon worden ontsloten. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven met een enkel KvK-nummer waar meerdere activiteiten onder vallen.

2.2 CBS-data

Bij de productieprocessen vormt de statistische eenheid, de eenheid waarover de statistieken worden gemaakt, een cruciale rol. Het CBS noemt de statistische eenheid in dit geval de bedrijfseenheid. In de regel bestaat de bedrijfseenheid uit één of meerdere juridische eenheden zoals een BV, NV, VOF of een zzp’er. Deze juridische eenheden worden binnen het CBS ook wel CBS-personen genoemd. CBS-personen kunnen gekoppeld kunnen worden aan de VNFKD-eenheden met een KvK-nummer.

2.3 Koppeling data VNFKD-CBS

In het onderzoek zijn de KvK-nummers van de leden van de VNFKD gekoppeld aan CBS-personen in het Algemeen Bedrijven Register van het CBS. Van de 38 beschikbare KvK-nummers konden er 37 worden gekoppeld met CBS-personen. Deze CBS-personen koppelen weer aan 35 bedrijfseenheden.

2.4 Spreiding over SBI-terreinen

Vanwege de beperkte onderzoekspopulatie treden er problemen op in het kader van onthulling van gevoelige informatie. Om deze reden is besloten om geen nadere uitsplitsing te tonen over SBI-terreinen.

3. Resultaten

3.1 Statistische data

Het CBS publiceert omzetstatistieken op maand- en kwartaalbasis. De omzetgegevens voor dit onderzoek zijn deels uit de zogenoemde DRT-database gehaald. In deze database zijn voor tal van branches per bedrijfseenheid kwartaalomzetten opgenomen. De omzetten van de grootste bedrijfseenheden zijn verkregen door enquêtering. De omzetten van de overige bedrijfseenheden in de populatie zijn gebaseerd op dataleveranties uit de btw-registratie van de Belastingdienst. Het betreft de netto-omzet, exclusief btw.

3.2 Methode

Voor de VNFKD-leden zijn het omzetniveau en de werkzame personen binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van beschikbare btw- en enquête-data van het CBS. Deze data is aangevuld met de informatie van de leden over omzet en werkzame personen binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding. Ook de verdeling van de omzet in binnenlandse en buitenlandse omzet is bepaald op basis van CBS- en VNFKD-data.

3.3 Omzet

Binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding genereerden de responderende VNFKD-leden in 2022 een omzet van 4,18 miljard euro, zie tabel 3.3.1.

3.3.1 Omzetniveau en werkzame personen VNFKD
OmzetWerkzame personen
Miljard euroAantal
20203,556 995
20224,18.

3.4 Exportwaarde

Op de omzetdata is een aanvullende analyse gedaan en is de omzet binnenland en omzet buitenland (exportwaarde) onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat de leden in 2022 61 procent van de omzet buiten Nederland hebben gegenereerd (2,54 miljard euro). In 2020 was dit 78 procent (2,76 miljard euro).

3.4.1 Omzetverdeling VNFKD, omzet (%)
BinnenlandBuitenland
20202278
20223961

Afkortingen

BV

Besloten Vennootschap

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

DRT-Database

Directe Raming Totalen (database met onder meer fiscale data)

KvK

Kamers van Koophandel

NV

Naamloze Vennootschap

SBI

Standaard Bedrijfsindeling

VOF

Vennootschap Onder Firma

Begrippen

Omzet

Omzet exclusief btw. Omzet is inclusief product gebonden belastingen (bijv. accijnzen e.d.) en na aftrek van kortingen, bonussen, retouremballage en –zendingen. Kosten voor vervoer, verpakkingen, emballage en deelfacturen op onderhanden werk worden wel meegeteld.

Omzet buitenland

Waarde van de export op basis van btw-gegevens, exportdata en informatie van bedrijven.

Werkzame personen

Alle personen die één of meerdere banen hebben als werknemer en/of zelfstandige bij een in Nederland gevestigde economische eenheid.