Auteur: Arlen Hoebergen (CBS), Manon van Middelkoop (CBS) en Graciela Luteijn (PBL)
De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen

2. Klein effect verbruik, groot effect leveringstarieven

De verschillende tarieven voor transport, levering en belastingen en het verbruik bepalen de totale hoogte van de energierekening. Voor het verbruik nemen we een gemiddeld jaarverbruik van woningen, vastgesteld conform de berekeningen van de Klimaat- en energieverkenning (zie toelichting Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik).

Op basis van de aangeboden leveringstarieven en rekening houdend met een geraamd afnemend jaarverbruik van elektriciteit en gas is de gemiddelde energierekening in januari 2022 1 264 euro hoger dan een jaar eerder (zie figuur 2.1).

2.1 Het maandelijkse verloop van de energierekening (bij een geraamd afnemend jaarverbruik)
   Gas 1)2) (euro per jaar)Elektriciteit 2) (euro per jaar)
2018jan919698
2018feb920698
2018mrt919699
2018apr912698
2018mei915700
2018jun922704
2018jul950720
2018aug952721
2018sep956725
2018okt964731
2018nov988743
2018dec984741
2019jan1061768
2019feb1059772
2019mrt1048767
2019apr1043761
2019mei1036759
2019jun1038760
2019jul1020754
2019aug1009750
2019sep1007751
2019okt1004750
2019nov1006751
2019dec1004749
2020jan945667
2020feb938664
2020mrt926659
2020apr911652
2020mei905647
2020jun899645
2020jul873644
2020aug874647
2020sep876649
2020okt878649
2020nov884652
2020dec887652
2021jan858679
2021feb869689
2021mrt879694
2021apr886698
2021mei885701
2021jun901710
2021jul951741
2021aug967744
2021sep1026776
2021okt1171829
2021nov1433954
2021dec16071065
2022jan17891011
1) Het gasverbruik is gecorrigeerd voor temperatuur, zie toelichting Temperatuurcorrectie gasverbruik. 2) In het bedrag voor gas en elektriciteit zit ook de vaste teruggave van de energiebelasting (heffingskorting) die op de elektriciteitsaansluiting wordt uitgekeerd. Deze is in alle jaren verdeeld over de gas- en elektriciteitsrekening naar rato van de betaalde belastingen in het voorgaande jaar, zoals dat vanaf 2022 ook in de consumentenprijsindex gebeurt. Meer informatie hierover is te lezen in het artikel Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI. In eerdere publicaties over de energierekening werd de heffingskorting volledig met de elektriciteitsrekening verrekend.

Jaarlijks daalt de gemiddelde gas- en elektriciteitslevering aan woningen. Voor het gemak noemen we deze levering in dit artikel het verbruik (zie toelichting Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik). Volgens de prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in 2022 zowel het elektriciteits- als het gasverbruik ongeveer een kwart minder dan in 2012 (zie figuur 2.2). Het gasverbruik is hierbij gecorrigeerd voor buitentemperatuur (zie toelichting Temperatuurcorrectie gasverbruik) en bij het elektriciteitsverbruik wordt de zelf opgewekte stroom met zonnepanelen gesaldeerd met de totale levering; de zonnestroom telt dus niet apart mee in het verbruik. Het energieverbruik van woningen daalt door isolatie, het opwekken van eigen elektriciteit met zonnepanelen en doordat apparaten en lampen steeds energiezuiniger worden. Ook het aantal personen per huishouden daalt en nieuwbouwwoningen zijn de afgelopen decennia energiezuiniger geworden.

2.2 Het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik sinds 20121)
JaarGas (m3/jaar/woning)2)Elektriciteit (kWh/jaar/woning)3)
201215513256
201315403195
201413843055
201513322960
201613342896
201713352832
201813292765
201912392678
202012172547
prognose 202111902580
prognose 202211692479
Bron: CBS, 2012-2020, bewerking PBL; prognose 2021 en 2022 PBL
1) In 2021 is de methode voor de berekening van het gemiddelde elektriciteitsverbruik door huishoudens aangepast. Met ingang van 2021 wordt het verbruik voor elektrische warmtepompen meegenomen. Hierdoor ligt het verbruik van elektriciteit in 2021 ongeveer 4,7 procent hoger dan volgens de oude methode. Het verwachtte verbruik in 2021 en 2022 is hierdoor niet direct te vergelijken met eerdere jaren. 2)Het gasverbruik is gecorrigeerd voor temperatuur, zie toelichting Temperatuurcorrectie gasverbruik. 3) Bij het elektriciteitsverbruik wordt de zelf opgewekte stroom met zonnepanelen gesaldeerd met de totale levering; de zonnestroom telt dus niet mee in het verbruik.

Prijs- en verbruikseffecten uitgesplitst

De totale verandering van de energierekening kunnen we uitsplitsen in prijs- en verbruikseffecten (zie toelichting Het berekenen van prijs- en verbruikseffecten). In Tabel 2.1 staat de opbouw van een energierekening in januari 2021 en januari 2022. Ook is aangegeven wat de effecten zijn van de prijsverandering en de verandering in gemiddeld verbruik. De vaste kosten veranderen alleen in prijs, niet in hoeveelheid. Het effect van een lager verbruik heeft daarom geen invloed op de transportkosten en de heffingskorting energiebelasting.

Tabel 2.1 Verandering van de energierekening bij een gemiddeld jaarverbruik in euro1)
StandVerandering t.o.v. januari 2021Verandering t.o.v. januari 2021Verandering t.o.v. januari 2021Stand
januari 2021PrijsVerbruikTotaal januari 2022
Gas
Transport 188 3 3 191
Levering 3871 099- 151 0841 470
Energiebelasting en ODE 624 23- 11 12 636
Totaal jaarbedrag gas1 1991 125- 261 0992 298
Elektriciteit
Transport 257 10 10 267
Levering 251 626- 20 607 858
Energiebelasting en ODE 388- 174- 12- 186 202
Totaal jaarbedrag elektriciteit 896 462- 32 4311 327
Algemeen
Heffingskorting energiebelasting- 559- 266 - 266- 825
Totale energierekening1 5361 321- 581 2642 800
1) De onderliggende bedragen tellen niet precies op tot het totaal door afronding.

De ontwikkelingen van de kosten voor elektriciteit en gas, op basis van de prijzen die energieleveranciers vragen, verschillen flink. De jaarlijkse gasrekening steeg in januari 2022 met 1 099 euro ten opzichte van een jaar eerder (zie tabel 2.1), vooral door hogere leveringstarieven. De jaarlijkse elektriciteitsrekening steeg met 431 euro, ook vooral door hogere leveringstarieven. Maar doordat de energiebelasting op elektriciteit omlaag ging met 186 euro is de stijging minder groot dan bij gas. De hogere teruggave van energiebelasting (de heffingskorting die via de elektriciteitsrekening wordt verrekend) zorgt ervoor dat de energierekening 266 euro lager uitvalt. Het effect van een lager verbruik is bij elektriciteit en gas respectievelijk 32 euro en 26 euro. Totaal betekent dit dat de energierekening, op basis van de prijzen die energieleveranciers in januari 2022 vragen, 1 264 euro hoger uitvalt dan in januari 2021.

Effect meerjarige contracten met een vaste prijs

De hierboven gehanteerde prijzen zijn de prijzen zoals huishoudens deze gemiddeld betalen bij het afsluiten van een nieuw meerjarig contract en bij contracten met variabele tarieven. Het zijn de gemiddelde prijzen zoals deze aangeboden worden door de energiemaatschappijen op dat moment. In de laatste jaren is het afsluiten van een meerjarig contract met een vaste leveringsprijs per kilowattuur elektriciteit of kuub gas steeds populairder geworden. Het afgelopen jaar had minder dan de helft van de huishoudens een contract met een looptijd van meerdere jaren. Als een consument op tijd een dergelijk contract heeft afgesloten, dan merkt deze nu nog niets van de hogere leveringsprijs. Het is echter onbekend hoeveel huishoudens, welke contracten op welk moment tegen welke prijs hebben afgesloten. Het is wel duidelijk dat de verschillen in de hoogte van de energierekening tussen huishoudens hierdoor dit jaar extra groot worden. In tabel 2.2 staat een voorbeeld waarbij een huishouden in januari 2021 een contract heeft afgesloten met een meerjarige vaste leveringsprijs van 0,2725 euro per kuub gas en 0,0716 euro per kilowattuur elektriciteit. Het huishouden in dit voorbeeld heeft bij een gemiddeld energieverbruik een energierekening van 1 108 euro in januari 2022. Dat is 1 692 euro minder dan op basis van de afsluitprijzen in januari 2022 en 440 euro minder op jaarbasis dan in januari 2021. Dit huishouden heeft dus vooralsnog geen last van stijgende leveringstarieven, maar wel het voordeel van de veel lagere belastingen.

Tabel 2.2 Voorbeeld verandering van de energierekening bij een meerjarig contract in euro1)2)
StandVerandering t.o.v. januari 2021Verandering t.o.v. januari 2021Verandering t.o.v. januari 2021Stand
januari 2021PrijsVerbruikTotaal januari 2022
Gas
Transport 188 3 3 191
Levering 394 - 6- 6 388
Energiebelasting en ODE 624 23- 11 12 636
Totaal jaarbedrag gas1 206 26- 17 91 215
Elektriciteit
Transport 257 10 10 267
Levering 256 - 7- 7 249
Energiebelasting en ODE 388- 174- 12- 186 202
Totaal jaarbedrag elektriciteit 901- 164- 19- 183 718
Algemeen
Heffingskorting energiebelasting- 559- 266 - 266- 825
Totale energierekening1 548- 404- 36- 4401 108
1) De onderliggende bedragen tellen niet precies op tot het totaal door afronding.
2) Dit geldt voor een huishouden dat in januari 2021 een contract heeft afgesloten met een vast variabel leveringstarief voor drie jaar met een gemiddelde prijs voor gas van 0,2725 euro per m3 en een gemiddelde prijs voor elektriciteit van 0,0716 euro per kWh.

Tot slot zijn de gehanteerde verbruiken van 2021 en 2022 prognoses. Hiervan zijn nog geen definitieve cijfers beschikbaar. Bovendien is het afnemend verbruik niet gelijk verdeeld over de huishoudens. De verbruiken verschillen van jaar tot jaar tussen huishoudens. Sommige huishoudens veranderen niets aan hun gedrag of woning, terwijl anderen ingrijpende woningverbeteringen doorvoeren. Ook kan door bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of veranderende leefomstandigheden het energieverbruik toe- of afnemen.