Auteur: Mark Ramaekers, Francis van der Mooren
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs

Begrippen

Beperking

Dit wordt afgebakend aan de hand van onderstaande vraag of iemand een aandoening of ziekte heeft. Men kan meerdere categorieën aankruisen. Als men kiest voor geen van deze, dan wordt dat beschouwd als geen beperking. Het gaat hierbij dus om zelfrapportage.

Heeft u één of meer van de volgende aandoeningen of ziekten?

  1. ADHD, ADD of concentratieproblemen.
  2. Autisme, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS.
  3. Dyslexie, dyscalculie of een taalontwikkelingsstoornis.
  4. Beperking zien, horen, bewegen of spreken.
  5. Chronische aandoening of ziekte (bijv. migraine, huidaandoening, diabetes, CVS/ME, reuma, MS, astma, kanker, hart- en vaatziekte).
  6. Psychische aandoening (bijv. depressie, psychose, bipolaire stoornis, angststoornis, eetstoornis).
  7. Andere aandoening of ziekte.
  8. Geen van deze.

Migratieachtergrond

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Een persoon heeft een migratieachtergrond als ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Zie voor een nadere toelichting ook het kader Indeling naar migratieachtergrond.

Onderwijsniveau

Laag
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is laag onderwijs.
Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).

Middelbaar
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is middelbaar onderwijs.
Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).

Hoog
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is hoog onderwijs.
Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.