Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2022

3. Eigen vermogen gemeenten in 2021 verder gegroeid

Eind 2021 bedroeg het eigen vermogen van Nederlandse gemeenten 35,9 miljard euro. Dat is 1,8 miljard euro meer dan een jaar eerder. Het is het tweede jaar op rij dat het eigen vermogen toenam. De groei van het eigen vermogen komt doordat de baten in 2021 met 67,5 miljard euro hoger waren dan de lasten, die 65,7 miljard euro bedroegen. De groei van het eigen vermogen is wel minder groot dan in 2020, toen de toename van het eigen vermogen vooral kwam door de verkoop van gemeentelijke belangen in een energiebedrijf

3.1 Eigen vermogen gemeenten op 31 december
JaarEigen vermogen gemeenten (mld euro)
201730,472
201830,273
201929,471
202034,081
2021*35,875
*Voorlopige cijfers

Het eigen vermogen van gemeenten betreft de bezittingen minus de schulden. Het totale bezit van gemeenten stond eind 2021 in de boeken voor 95,5 miljard euro. Dit is 2,6 miljard euro meer dan een jaar eerder. Gemeenten hadden 1,1 miljard euro meer aan financieel bezit. De boekwaarde van de infrastructuur was ook 1,1 miljard euro hoger. De waarde van bedrijfsgebouwen en overige bezittingen steeg eveneens. De voorraden waren daarentegen 0,9 miljard lager dan eind 2020. De schulden namen toe van 58,9 miljard naar 59,6 miljard euro. 

3.2 Balansstanden gemeenten op 31 december
 2021* (mld euro)2020 (mld euro)
Materieel bezit: bedrijfsgebouwen, gronden en terreinen42,17341,408
Financieel bezit22,4321,325
Materieel bezit: GWW19,48218,348
Overig bezit6,9516,518
Voorraden4,4835,335
Eigen vermogen35,87534,081
Vreemd vermogen59,64358,854
Het financieel bezit bestaat behalve uit geld op de bankrekening ook uit verstrekte leningen, beleggingen en deelnemingen. Het overig bezit bestaat uit o.m. vervoermiddelen, machines, computers en software. *Voorlopige cijfers

Het eigen vermogen van gemeenten per inwoner  groeide in alle grootteklassen. Ook in bijna alle regio’s (COROP-gebieden) nam het eigen vermogen per inwoner toe. Uitzonderingen zijn Groot-Rijnmond , Zuidoost-Zuid-Holland, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek.

3.3 Eigen vermogen gemeenten per grootteklasse op 31 december
 2021* (euro per inwoner)2020 (euro per inwoner)
250 000 inwoners of meer50105008
150 000 tot 250 000 inwoners17281596
100 000 tot 150 000 inwoners20811909
50 000 tot 100 000 inwoners14771374
20 000 tot 50 000 inwoners14231322
10 000 tot 20 000 inwoners16081540
5 000 tot 10 000 inwoners19341799
Minder dan 5 000 inwoners41564087
*Voorlopige cijfers

Gemiddeld hadden de Nederlandse gemeenten 2053 euro per inwoner aan eigen vermogen aan het eind van 2021. Opmerkelijk is dat zowel de vier grote steden (met 5010 euro) als de gemeenten met minder dan vijfduizend inwoners (met 4156 euro) een hoog eigen vermogen per inwoner hebben. Dit komt doordat de waarde van het bezit van gemeenten in deze grootteklassen relatief hoog is. Gemeenten met minder dan vijfduizend inwoners hebben relatief veel financieel bezit, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en overige materiële activa, zoals bedrijfsauto’s en machines. Van de vier grote steden heeft vooral Amsterdam een relatief hoog eigen vermogen. In de hoofdstad is de waarde van gronden en terreinen in bezit van de gemeente per inwoner elf keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. Dit komt vooral doordat erfpacht hier vrij algemeen is.