Auteur: Edwin Horlings
Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022

1. Inleiding

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Vanuit deze definitie maakt de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals een onderscheid tussen brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’.

De monitor gebruikt een grote en zeer diverse verzameling indicatoren om de brede welvaart te beschrijven vanuit twee perspectieven. In de eerste hoofdstukken wordt de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’ statistisch in kaart gebracht en wordt de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’ over bevolkingsgroepen getoond. In hoofdstuk 4 (Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in de Nederlandse context) worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen statistisch beschreven aan de hand van een groot aantal indicatoren. Hierbij zijn de in VN-verband vastgestelde, en door 193 landen (waaronder Nederland) ondertekende, Sustainable Development Goals (SDG’s) leidend gemaakt.

Het doel van deze toelichting is om zo transparant mogelijk te beschrijven hoe de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022 is gemaakt. Het CBS heeft geprobeerd om de resultaten zoveel mogelijk afhankelijk te maken van een strikte systematiek gebaseerd op beslisregels en statistische methoden. De ruimte voor de persoonlijke voorkeuren en intuïties van de betrokken onderzoekers is zo klein mogelijk gemaakt. In principe moet het mogelijk zijn om de resultaten van de monitor te repliceren op basis van de brondata en deze toelichting.

In deze toelichting wordt uitgelegd hoe het CBS is gekomen tot de resultaten in de monitor. Er wordt beschreven wat een indicator is, hoe thema’s en indicatoren zijn geselecteerd, welke statistische methoden zijn gebruikt, hoe kleurcodes zijn bepaald en wat de kleuren betekenen, en waarom sommige resultaten in de hoofdtekst zijn besproken en andere resultaten niet.