Auteur: Astrid Pleijers, Robert de Vries
Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden

Begrippenlijst

Oriëntatie
Indeling naar algemeen vormende of beroepsgerichte opleidingen. Of een opleiding beroepsgericht of algemeen-, basis- of academisch vormend is, is afgeleid uit de International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011). Binnen de ISCED 2011 is voor alle opleidingen met uitzondering van de opleidingen op primair niveau vastgesteld of deze beroepsgericht is of algemeen-, basis- of academisch vormend.

Algemeen-, Basis- of academisch vormende opleidingen
Opleidingen die als doel hebben de algemene kennis, vaardigheden en competenties van deelnemers te vergroten. Deze opleidingen hebben vaak, maar niet altijd, als doel om toegang te bieden tot (vervolg)opleidingen op vergelijkbaar of hoger niveau.

Beroepsgerichte opleidingen
Opleidingen die zijn gericht op het vergaren van kennis, vaardigheden en competenties om een specifiek beroep of een specifieke taak uit te voeren.

Laag onderwijsniveau
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is lager onderwijs. 
Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (mbo1).

Middelbaar onderwijsniveau
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is middelbaar onderwijs. 
Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo2), de vakopleiding (mbo3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo4).

Hoog onderwijsniveau
Het hoogstbehaald onderwijsniveau is hoger onderwijs. 
Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo. Hbo- en Wo-opleidingen omvatten alle Wo-kandidaats, -bachelor en - doctoraal of master opleidingen alsmede wo doctoraten.

Onderwijsrichting
Onderwijsrichting is een indeling gebaseerd op de internationale ISCED indeling van onderwijsrichting, genaamd ISCED-F 2013. Deze bevat de richting van het hoogstbehaald onderwijsniveau.

Nettoarbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).