De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit

2. Mogelijke verklaringen voor beperkte arbeidsproductiviteitsgroei

De vertraging van de groei van de arbeidsproductiviteit is al lange tijd wereldwijd onderwerp van studie, omdat die in de afgelopen decennia in veel landen heeft plaatsgevonden. Vergeleken met de meeste andere Europese landen was de groei van de arbeidsproductiviteit na 2008 in Nederland klein.

2.1 Arbeidsproductiviteit
 2018 t.o.v. 2008 (%-volumeverandering)2008 t.o.v. 1998 (%-volumeverandering)
Letland35,6382978773,43173432
Roemenië34,0776699102,3575639
Bulgarije30,8839190636,28447025
Litouwen2574,77797513
Slowakije22,5971370156,9823435
Hongarije18,8043478341,53846154
Spanje12,368972753,583061889
Tsjechië12,0517928349,85074627
Denemarken11,8434603510,34090909
Slovenië10,4448742739,72972973
Frankrijk9,12738214613,42434585
Zwitserland8,27374872314,1025641
Oostenrijk7,56048387119,08763505
Zweden7,46720484423,72034956
Duitsland7,38522954115,83815029
Cyprus6,31262525118,38671412
Noorwegen5,84677419411,46067416
Portugal5,35530381113,30221704
Nederland3,89221556916,64726426
Finland3,83858267723,30097087
Verenigd Koninkrijk2,4950099821,45454545
Italië1,53,305785124
Luxemburg-0,5035246736,430868167
Griekenland-9,34761441124,7873633


De arbeidsproductiviteit kan toenemen door investeringen in kapitaalgoederen, zoals machines, computers, software en bedrijfsgebouwen, maar ook door bijvoorbeeld scholing, het opdoen van ervaring of een efficiëntere inzet van arbeid en kapitaal. Het CBS berekent jaarlijks voor de commerciële sector2) welke bijdrage kapitaalverdieping heeft geleverd aan de groei van de arbeidsproductiviteit.

In 2018 was de arbeidsproductiviteit in de commerciële sector 3,9 procent hoger dan in 2008. Tussen 1998 en 2008 was de groei van de arbeidsproductiviteit in de commerciële sector met 20,7 procent veel groter. De bijdrage van kapitaalverdieping was kleiner dan voor de crisis, maar ook andere factoren hebben de groei van de arbeidsproductiviteit fors gedrukt.

Dat de bijdrage van kapitaalverdieping aan de groei na de kredietcrisis bescheiden was, hangt onder meer samen met de lagere groei van de investeringen. In de periode na 2008 was de groei van de investeringen in nagenoeg alle typen vaste activa kleiner dan in de periode voor 2008. Rond de eeuwwisseling groeiden de investeringen in software en ICT fors. Deze groei hing samen met de ICT-revolutie. In deze periode vond er ook een korte opleving van de productiviteitsgroei plaats (Grabska et al., 2017).

2.2 Bijdrage kapitaalverdieping aan groei arbeidsproductiviteit commerciële sector (excl. onroerend goed)
 Kapitaalverdieping (%-punt)Overig (%-punt)
2008 t.o.v. 19983,9581212116,76551841
2018 t.o.v. 20080,5449480123,323805649

2.3 Investeringen in vaste activa
 2008 t.o.v. 1998 (%-volumeverandering)2018 t.o.v. 2008 (%-volumeverandering)
Totaal32,493802683,438516281
ICT-apparatuur282,752120630,28810638
Software81,9234519750,680067
Infrastructuur45,924696430,191570881
Vervoermiddelen37,1780999827,64631645
Bedrijfsgebouwen36,9253612-12,20753222
Woningen20,51549163-1,530825642
Machines en overige materiële vaste activa10,77650769-9,995018503
Onderzoek en ontwikkeling5,38624338614,45928306
Overige immateriële activa-0,808080808-35,53971487
Overig-30,5258881751,17373281
Verkopen van gebruikte vaste activa (-)121,121883735,42123395
1)De categorie overig bevat de in cultuur gebrachte activa en de overdrachtskosten op grond


De afname van de groei van de arbeidsproductiviteit na 2008 wordt echter niet alleen veroorzaakt door een mindere bijdrage van kapitaalverdieping. Het CPB (Grabska et al., 2017) heeft een overzicht gegeven van alle in de literatuur genoemde mogelijke oorzaken van de terugval van de productiviteitsgroei. Zij noemen onder meer vraagfactoren, de verdienstelijking van de economie en demografische oorzaken als de vergrijzing. Op de demografische ontwikkelingen wordt in paragraaf 3 ingegaan. De rest van dit artikel gaat dieper in op de toename van het gewerkte aantal uren en de invloed hiervan op de productiviteit.

2) De commerciële sector betreft alle bedrijfstakken met uitzondering van de overheid, het onderwijs, de huishoudens en de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed.