Auteur: Brenda Bos, Sascha de Breij, Naomi Schalken, Sander Scholtus, Jaap Walhout, Jochem Zweerink

Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten; herziene versie

Over deze publicatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil het financiële verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten (vsv) herzien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het ministerie van OCW verkend of het mogelijk is om, op basis van kenmerken die in registraties bij het CBS aanwezig zijn, een indicator te ontwikkelen om de omvang van de vsv-problematiek per regio te schatten.

In het huidige rapport staat de vraag centraal of een model ontwikkeld kan worden om per leerling of student de kans op vsv te schatten. Daarbij wordt onderzocht welke combinatie van kenmerken het beste hiervoor gebruikt kan worden. Hierbij zijn aparte modellen ontwikkeld voor het voorgezet onderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs. In dit rapport wordt alleen gekeken naar de kans op vsv op individueel niveau. OCW verdeelt echter de middelen om vsv tegen te gaan over verschillende regio’s. De vertaalslag van individuele kans naar regionale schatting van de kans op vsv is onderwerp van vervolgonderzoek. De uitkomsten worden in dit rapport beschreven, net als de methode en data waarmee de modellen zijn berekend.

Het huidige rapport vervangt een eerdere versie van het rapport waarin jeugdhulp niet correct meegenomen was bij de operationalisering van psychosociale problemen.