Auteur: Jaap Walhout, Sebastiaan Looijen, Jochem Zweerink

Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs

2018-2021

Over deze publicatie

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2020 en 2021, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2018 tot en met 2021. De voornaamste bevinding is dat achterstandsscores van de meeste scholen tussen de jaren 2020 en 2021 weinig fluctueerden.

1. Inleiding

In het kader van het in 2019 in werking getreden nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks per basisschoolvestiging (hierna: school) een onderwijsachterstandsscore (hierna: achterstandsscore). Deze achterstandsscores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het onderwijsachterstandenbudget over scholen verdeelt. Om de juistheid van deze scores vast te stellen, voert het CBS jaarlijks plausibiliteitsanalyses uit. Dit rapport is een weergave van deze analyses gebaseerd op gegevens voor de jaren 2018 tot en met 2021. 

Het CBS spreekt van een onderwijsachterstand als leerlingen door ongunstige omgevingskenmerken slechter presteren op school dan ze bij een gunstigere situatie zouden kunnen. Het CBS berekent ieder jaar per leerling een onderwijsscore die de onderwijsachterstand weergeeft gegeven diverse omgevingskenmerken. Deze omgevingskenmerken betreffen het opleidingsniveau van zowel de moeder als de vader, het land van herkomst van de ouders, of ouders in de schuldsanering zitten, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, en het gemiddelde opleidingsniveau van moeders van leerlingen op school. 

Het CBS vertaalt onderwijsscores van leerlingen met behulp van een in de wet1) vastgelegde formule naar achterstandsscores voor scholen. Het CBS telt per school de scores op van de leerlingen van die school die landelijk gezien tot de 15% laagst scorende leerlingen behoren. Dit is de bruto achterstandsscore. Op die bruto achterstandsscore wordt een drempelwaarde in mindering gebracht, om versnippering van het budget tegen te gaan. Hierdoor ontvangen alleen de scholen met een relatief hoge achterstandsscore middelen. De drempelwaarde is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op school: hoe meer leerlingen, hoe hoger de drempel. Na aftrek van de drempel heeft elke school een netto achterstandsscore. Netto achterstandsscores kleiner dan nul worden vervangen door nul.

Deze publicatie beschrijft en analyseert de ontwikkeling van onderwijsachterstanden, onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken. Hierbij besteden we in het bijzonder aandacht aan veranderingen in de verdelingen over de jaren. Een nadere uitleg over de berekening van de achterstandsscores en hoe die van jaar op jaar kunnen variëren is te lezen in de brochure “Fluctuaties achterstandsscores scholen”2).

In hoofdstuk 2 worden de gebruikte data en methoden uiteengezet. Hoofdstuk 3 beschrijft ontwikkelingen in de omgevingskenmerken en frequentie en type imputatie van onderwijsscores. Veranderingen in onderwijsscores staan centraal in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 presenteert ontwikkelingen in onderwijsachterstanden. Hoofdstuk 6 geeft een samenvatting en conclusies. 
1) Artikel 27 Besluit Bekostiging WPO.
2) Zie de brochure.

2. Data en methoden

2.1 Selectie en afbakening onderzoeksdata

Voor het uitvoeren van deze plausibiliteitsanalyses gebruiken we hetzelfde databestand als voor de jaarlijkse berekening van de achterstandsscores per school. Dit bestand bevat de gegevens van alle basisschoolleerlingen op 1 oktober in de jaren 2018 tot en met 2021. 

2.2 Gebruikte methoden

Om ontwikkelingen in de verschillende variabelen in kaart te brengen, maken we voornamelijk gebruik van frequentieanalyses. 

Bij deze analyses bekijken we in hoeverre de frequentieverdelingen over de jaren heen dezelfde patronen blijven volgen. We laten de frequentieverdelingen zien voor onder andere de onderwijs- en achterstandsscores en voor de omgevingskenmerken die worden gebruikt bij de berekening van onderwijsscores. We kijken hierbij voornamelijk naar de relatieve frequentie omdat groepen van verschillende grootte daarmee makkelijk met elkaar zijn te vergelijken. Bij de analyse van de achterstandsscores wordt ook gekeken naar de verschillen per school tussen de jaren 2020 en 2021. 

3. Analyse verklarende variabelen

In dit hoofdstuk bekijken we de relatieve frequentie van de omgevingskenmerken gebruikt voor het berekenen van de onderwijsscores. We bekijken eveneens hoe vaak de onderwijsscores zijn geïmputeerd.

3.1 Opleidingsniveau van ouders

Het opleidingsniveau van ouders is een belangrijk kenmerk voor het berekenen van de onderwijsscores. Voor het opleidingsniveau wordt gebruikgemaakt van bestaande onderwijsregistraties zoals die in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS aanwezig zijn.

De onderwijsregistratie in het SSB is echter incompleet voor een deel van de Nederlandse bevolking. Het opleidingsniveau is vaker onbekend voor oudere mensen, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen die (een deel van) hun opleiding in het buitenland hebben gevolgd. De onbekende opleidingsniveaus worden alsnog bepaald met een statistische methode die imputatie wordt genoemd. Bij het imputeren wordt gebruik gemaakt van andere kenmerken die wel bekend zijn uit registraties en die samenhangen met het opleidingsniveau van een persoon, zoals het inkomen en (indien bekend) het opleidingsniveau van de partner. Op basis van een aantal kenmerken wordt een voorspelling gemaakt van de onbekende opleidingsniveaus. Op individueel niveau zal deze voorspelling uiteraard niet altijd kloppen, maar gemiddeld over grotere groepen mensen geven de imputaties een betrouwbare schatting van de werkelijke verdeling van het opleidingsniveau. 

De figuren 3.1.1 en 3.1.2 geven de relatieve frequentie weer van de opleidingsniveaus van ouders uitgesplitst naar jaar. De verdeling van het opleidingsniveau wordt getoond van boven, het hoogste opleidingsniveau (Hbo-, wo-master, doctor), naar beneden, het laagste opleidingsniveau (Basisonderwijs).  De figuren laten zien dat ouders, vooral moeders, in de loop der jaren vaker hoger opgeleid zijn en minder vaak mbo-4 opgeleid zijn. Wat opvalt is dat de aandelen vaders en moeders met basisonderwijs als opleidingsniveau tegen de trend in hoger waren in 2021 dan in 2020. Ook valt de daling van het aandeel moeders met vmbo-b/k, mbo 1 als opleidingsniveau in 2021 op. Beide zijn het gevolg van een herindeling van de opleidingsniveauvariabele. Door deze wijziging vindt er in 2021 een kleine verschuiving van opleidingsniveau vmbo-b/k, mbo 1 naar opleidingsniveau basisonderwijs plaats. 

3.1.1 Opleidingsniveau vader
Opleidingsniveau vader2018201920202021
Hbo-, wo-master, doctor14,915,215,215,6
Hbo-, wo-bachelor2323,224,324,7
Havo, vwo6,1665,9
Mbo422,521,820,820,1
Mbo2 en mbo318,118,41818,1
Vmbo-g/t, avo onderbouw1,92,12,12,1
vmbo-b/k, mbo17,87,77,67,4
Basisonderwijs5,85,666,1

3.1.2 Opleidingsniveau moeder
Opleidingsniveau moeder2018201920202021
Hbo-, wo-master, doctor15,616,51717,4
Hbo-, wo-bachelor26,326,828,628,7
Havo, vwo54,94,74,6
Mbo421,220,519,919,6
Mbo2 en mbo316,516,315,115,1
Vmbo-g/t, avo onderbouw2,42,42,42,3
vmbo-b/k, mbo16,46,36,35,9
Basisonderwijs6,56,266,4

3.2 Herkomst

De figuren 3.2.1 en 3.2.2 tonen de relatieve frequentie van de herkomstcategorie uitgesplitst naar jaar. Hierbij krijgt een kind waarvan één van de ouders als herkomst Nederland heeft, ook Nederland als herkomst. Het aandeel kinderen met “Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns-Amerika” als herkomst is de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de instroom van kinderen vanuit Syrië en de instroom van kennismigranten uit onder meer India.  Ook het aandeel kinderen uit (nieuwe) EU-landen is gestegen. Deze stijgingen gingen vooral ten koste van het aandeel kinderen met een Nederlandse herkomst. De aandelen kinderen in de overige herkomstcategorieën bleven grofweg gelijk over de tijd.

3.2.1 Herkomst
Herkomst2018201920202021
Nederland79,678,978,477,6
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,51,61,61,7
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,42,62,82,9
Noord-Afrika4,44,44,44,4
Oost-Azië1,41,41,51,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika5,25,55,86,2
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,42,42,52,5
Turkije33,13,13,2

3.2.2 Herkomst (zonder Nederland)
Herkomst2018201920202021
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,51,61,61,7
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,42,62,82,9
Noord-Afrika4,44,44,44,4
Oost-Azië1,41,41,51,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika5,25,55,86,2
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,42,42,52,5
Turkije33,13,13,2

3.3 Verblijfsduur van de moeder

Figuur 3.3.1 geeft de relatieve frequentie van de verblijfsduur van de moeder van het kind uitgesplitst naar jaar weer. Het aandeel moeders met een verblijfsduur van 5 tot 10 jaar is door de eerder beschreven stijging van de instroom van migranten licht toegenomen. Hierdoor is het aandeel verblijfsduur langer dan 10 jaar gedaald. 

3.3.1 Verblijfsduur moeder
Verblijfsduur moeder2018201920202021
>109190,690,490
5-10jr4,24,34,65
0-5jr4,85,155

3.4 Ouders in de schuldsanering

Figuur 3.4.1 toont het percentage leerlingen met ouders in de schuldsanering uitgesplitst naar jaar. Het aandeel kinderen met ouders in de schuldsanering is de afgelopen jaren gedaald. Dit is waarschijnlijk het gevolg van dat het economisch de laatste jaren tot aan de coronacrisis steeds beter ging en de werkloosheid steeds verder is gedaald. 

3.4.1 Leerlingen met ouders in de schuldsanering
Leerlingen met ouders in de schuldsanering2018201920202021
0,90,70,60,5

3.5 Gemiddeld opleidingsniveau van moeders op school

Figuur 3.5.1 laat de relatieve frequentie zien van het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school uitgesplitst naar jaar. Het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school is de laatste jaren gestegen. Dit is in lijn met de eerdere geconstateerde stijging van het opleidingsniveau van moeders. 

3.5.1 Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school
Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school2018 (Dichtheid)2019 (Dichtheid)2020 (Dichtheid)2021 (Dichtheid)
0,000000,002790,001710,004040,00038
0,010760,003130,001640,004460,00030
0,021530,003490,001610,004850,00023
0,032290,003850,001620,005180,00017
0,043050,004190,001640,005450,00014
0,053820,004500,001690,005630,00013
0,064580,004760,001740,005740,00015
0,075340,004960,001810,005770,00020
0,086110,005090,001910,005740,00030
0,096870,005140,002040,005650,00045
0,107630,005140,002230,005510,00066
0,118400,005100,002470,005340,00097
0,129160,005050,002760,005170,00137
0,139920,005030,003100,005030,00188
0,150680,005070,003480,004940,00251
0,161450,005190,003880,004940,00326
0,172210,005410,004270,005080,00410
0,182970,005710,004650,005390,00502
0,193740,006090,005010,005880,00597
0,204500,006520,005340,006540,00691
0,215260,006970,005660,007370,00781
0,226030,007400,005970,008320,00861
0,236790,007800,006280,009310,00928
0,247550,008150,006580,010270,00979
0,258320,008480,006890,011130,01012
0,269080,008790,007200,011790,01026
0,279840,009140,007490,012220,01022
0,290610,009570,007770,012390,01001
0,301370,010090,008040,012300,00964
0,312130,010720,008300,011970,00916
0,322900,011440,008570,011460,00859
0,333660,012230,008880,010810,00799
0,344420,013040,009260,010100,00738
0,355190,013810,009740,009390,00679
0,365950,014500,010350,008750,00627
0,376710,015060,011090,008230,00584
0,387480,015460,011990,007870,00553
0,398240,015710,013010,007710,00535
0,409000,015810,014150,007770,00531
0,419770,015780,015370,008050,00540
0,430530,015660,016620,008550,00561
0,441290,015490,017870,009240,00589
0,452050,015290,019060,010130,00621
0,462820,015080,020160,011200,00653
0,473580,014890,021130,012430,00681
0,484340,014750,021950,013790,00704
0,495110,014680,022580,015240,00724
0,505870,014700,023000,016720,00742
0,516630,014830,023220,018180,00761
0,527400,015090,023230,019550,00785
0,538160,015510,023060,020770,00817
0,548920,016120,022750,021800,00859
0,559690,016970,022360,022570,00912
0,570450,018090,021950,023090,00977
0,581210,019510,021610,023380,01052
0,591980,021250,021440,023450,01137
0,602740,023310,021500,023330,01228
0,613500,025640,021840,023060,01325
0,624270,028150,022480,022690,01424
0,635030,030710,023420,022260,01523
0,645790,033170,024650,021820,01620
0,656560,035340,026110,021400,01714
0,667320,037060,027740,021070,01801
0,678080,038200,029460,020890,01883
0,688850,038690,031170,020920,01961
0,699610,038520,032780,021230,02036
0,710370,037770,034190,021930,02114
0,721140,036630,035300,023050,02197
0,731900,035320,036040,024640,02292
0,742660,034020,036350,026690,02402
0,753420,032880,036240,029170,02526
0,764190,032040,035760,031970,02662
0,774950,031520,034940,034950,02805
0,785710,031310,033890,037910,02946
0,796480,031360,032680,040640,03077
0,807240,031590,031430,042910,03188
0,818000,031930,030240,044540,03271
0,828770,032340,029190,045360,03320
0,839530,032820,028370,045330,03332
0,850290,033440,027840,044400,03310
0,861060,034300,027660,042760,03259
0,871820,035470,027850,040650,03189
0,882580,037020,028440,038300,03111
0,893350,038940,029370,036000,03041
0,904110,041150,030580,034000,02992
0,914870,043520,032000,032510,02975
0,925640,045870,033570,031680,03000
0,936400,048000,035210,031570,03071
0,947160,049730,036880,032210,03190
0,957930,050970,038530,033520,03354
0,968690,051690,040160,035430,03555
0,979450,051950,041780,037810,03783
0,990220,051930,043420,040540,04025
1,000980,051870,045120,043490,04266
1,011740,052050,046900,046550,04494
1,022500,052690,048790,049620,04695
1,033270,053960,050780,052630,04864
1,044030,055920,052890,055520,04998
1,054790,058530,055090,058240,05099
1,065560,061700,057390,060740,05172
1,076320,065220,059750,063000,05224
1,087080,068890,062170,064970,05263
1,097850,072480,064610,066650,05299
1,108610,075800,067020,068000,05340
1,119370,078710,069350,069030,05394
1,130140,081140,071550,069730,05470
1,140900,083090,073580,070100,05575
1,151660,084630,075420,070180,05714
1,162430,085910,077080,070070,05891
1,173190,087070,078600,069850,06105
1,183950,088240,080070,069650,06349
1,194720,089490,081540,069610,06611
1,205480,090870,083040,069860,06876
1,216240,092390,084550,070510,07129
1,227010,094020,086000,071640,07354
1,237770,095690,087260,073250,07538
1,248530,097350,088190,075320,07676
1,259300,098940,088690,077770,07766
1,270060,100460,088680,080500,07814
1,280820,101880,088200,083380,07834
1,291590,103250,087380,086310,07842
1,302350,104600,086450,089200,07859
1,313110,105960,085750,092020,07911
1,323870,107350,085600,094740,08017
1,334640,108770,086280,097380,08193
1,345400,110200,087950,099930,08451
1,356160,111630,090670,102410,08795
1,366930,113030,094400,104820,09224
1,377690,114400,098980,107170,09727
1,388450,115750,104200,109450,10288
1,399220,117110,109800,111660,10884
1,409980,118500,115510,113800,11489
1,420740,119980,121110,115870,12077
1,431510,121560,126400,117870,12622
1,442270,123280,131230,119790,13105
1,453030,125120,135520,121630,13509
1,463800,127060,139260,123400,13831
1,474560,129070,142550,125100,14075
1,485320,131120,145470,126720,14252
1,496090,133170,148140,128250,14372
1,506850,135190,150640,129670,14447
1,517610,137200,153030,130930,14488
1,528380,139200,155320,131980,14506
1,539140,141260,157480,132760,14510
1,549900,143450,159440,133240,14508
1,560670,145880,161100,133440,14507
1,571430,148650,162400,133400,14511
1,582190,151910,163320,133230,14522
1,592950,155750,163900,133130,14538
1,603720,160220,164310,133260,14553
1,614480,165310,164850,133810,14560
1,625240,171000,165830,134880,14547
1,636010,177210,167570,136540,14508
1,646770,183820,170360,138810,14441
1,657530,190710,174360,141650,14348
1,668300,197730,179640,145030,14237
1,679060,204790,186110,148910,14124
1,689820,211820,193560,153320,14027
1,700590,218790,201690,158290,13966
1,711350,225760,210140,163910,13964
1,722110,232790,218520,170270,14043
1,732880,240010,226470,177490,14220
1,743640,247480,233580,185450,14522
1,754400,255200,239560,194020,14961
1,765170,263070,244220,202940,15539
1,775930,270960,247410,211900,16259
1,786690,278660,249050,220530,17112
1,797460,285960,249130,228460,18077
1,808220,292690,247720,235350,19126
1,818980,298720,245000,240970,20218
1,829750,304010,241220,245170,21310
1,840510,308610,236720,247930,22353
1,851270,312590,231920,249390,23306
1,862040,316060,227280,249830,24139
1,872800,319080,223280,249640,24835
1,883560,321660,220380,249370,25393
1,894320,323780,219120,249570,25825
1,905090,325370,219680,250670,26172
1,915850,326390,222230,252980,26466
1,926610,326880,226800,256650,26733
1,937380,326970,233340,261620,26991
1,948140,326860,241650,267670,27245
1,958900,326820,251500,274410,27488
1,969670,327140,262600,281390,27702
1,980430,328010,274600,288120,27863
1,991190,329530,287180,294190,27948
2,001960,331650,300000,299280,27936
2,012720,334180,312770,303200,27812
2,023480,336820,325200,305870,27575
2,034250,339240,337010,307450,27227
2,045010,341190,348000,308180,26799
2,055770,342580,358020,308360,26326
2,066540,343440,366950,308270,25852
2,077300,343940,374700,308220,25422
2,088060,344350,381200,308470,25085
2,098830,344970,386430,309250,24881
2,109590,346120,390400,310710,24844
2,120350,348030,393140,312930,24996
2,131120,350850,394730,315910,25344
2,141880,354610,395270,319580,25881
2,152640,359200,394870,323810,26586
2,163410,364430,393640,328440,27429
2,174170,370060,391650,333290,28373
2,184930,375780,388930,338140,29376
2,195690,381370,385580,342830,30394
2,206460,386720,381650,347220,31394
2,217220,391790,377230,351190,32350
2,227980,396660,372510,354660,33240
2,238750,401490,367730,357550,34053
2,249510,406440,363250,359840,34779
2,260270,411690,359470,361550,35417
2,271040,417350,356790,362740,35969
2,281800,423400,355530,363540,36440
2,292560,429710,355920,364120,36837
2,303330,436030,358010,364700,37168
2,314090,441980,361660,365560,37443
2,324850,447140,366660,367010,37667
2,335620,451270,372520,369300,37854
2,346380,454240,378840,372640,38017
2,357140,456160,385320,377150,38173
2,367910,457320,391810,382880,38339
2,378670,458180,398310,389750,38538
2,389430,459270,404970,397570,38792
2,400200,461120,412060,406020,39119
2,410960,464150,419870,414710,39529
2,421720,468550,428690,423190,40021
2,432490,474330,438700,431020,40579
2,443250,481250,449930,437820,41167
2,454010,488940,462240,443290,41739
2,464770,496950,475310,447230,42235
2,475540,504870,488590,449770,42589
2,486300,512490,501430,451200,42766
2,497060,519810,513240,451880,42747
2,507830,526990,523490,452260,42542
2,518590,534250,531770,452800,42185
2,529350,541820,537890,453930,41731
2,540120,549820,541830,456000,41250
2,550880,558210,543770,459220,40810
2,561640,566710,544070,463640,40473
2,572410,574890,543160,469160,40280
2,583170,582190,541530,475470,40252
2,593930,587980,539620,482120,40387
2,604700,591730,537780,488540,40663
2,615460,592880,536250,493980,41057
2,626220,591530,535120,497920,41526
2,636990,587840,534360,499950,42054
2,647750,582190,533910,499890,42634
2,658510,575060,533720,497790,43277
2,669280,566950,533730,494000,44000
2,680040,558330,533930,489070,44818
2,690800,549530,534320,483730,45740
2,701570,540760,534890,478790,46756
2,712330,532090,535580,475050,47839
2,723090,523520,536290,473170,48939
2,733860,515000,536830,473640,49992
2,744620,506530,536890,476710,50927
2,755380,498200,536080,482470,51668
2,766140,490230,533930,490590,52161
2,776910,482870,530160,500510,52396
2,787670,476400,524540,511610,52380
2,798430,471000,517050,523230,52146
2,809200,466770,507850,534660,51740
2,819960,463610,497320,545180,51219
2,830720,461300,486010,554130,50641
2,841490,459460,474550,560900,50053
2,852250,457660,463600,565030,49492
2,863010,455440,453740,566240,48977
2,873780,452380,445420,564470,48510
2,884540,448210,438890,559920,48082
2,895300,442790,434170,553030,47674
2,906070,436150,431160,544350,47260
2,916830,428680,429330,534750,46822
2,927590,420890,428250,524870,46348
2,938360,413340,427480,515180,45837
2,949120,406660,426730,505910,45297
2,959880,401390,425810,497090,44742
2,970650,397950,424740,488520,44197
2,981410,396630,423700,479910,43685
2,992170,397460,422980,470930,43236
3,002940,400310,422930,461330,42875
3,013700,404840,423880,451030,42627
3,024460,410580,426020,440140,42511
3,035230,416950,429390,428990,42541
3,045990,423350,433830,418110,42733
3,056750,429150,438830,408200,43082
3,067510,433870,443780,399850,43576
3,078280,437120,448010,393530,44199
3,089040,438630,450890,389540,44935
3,099800,438240,451900,387970,45760
3,110570,435890,450680,388700,46651
3,121330,431640,447110,391380,47576
3,132090,425690,441220,395550,48499
3,142860,418350,433280,400630,49377
3,153620,410020,423660,406020,50159
3,164380,401190,412870,411170,50792
3,175150,392360,401430,415640,51221
3,185910,384000,389910,419130,51392
3,196670,376570,378940,421460,51256
3,207440,370270,369010,422700,50828
3,218200,365090,360550,423050,50130
3,228960,360860,353890,422670,49211
3,239730,357280,349190,421710,48135
3,250490,353970,346470,420240,46975
3,261250,350530,345530,418210,45804
3,272020,346660,346020,415510,44679
3,282780,342170,347400,411970,43640
3,293540,337030,349090,407410,42707
3,304310,331340,350470,401660,41877
3,315070,325370,351030,394650,41139
3,325830,319390,350400,386380,40470
3,336590,313700,348310,376950,39857
3,347360,308560,344900,366470,39289
3,358120,304020,340440,355330,38767
3,368880,300050,335280,343820,38299
3,379650,296530,329780,332320,37891
3,390410,293310,324270,321170,37546
3,401170,290220,318960,310750,37254
3,411940,287140,313980,301390,36994
3,422700,283990,309370,293390,36734
3,433460,280710,305100,286970,36439
3,444230,277260,301100,282240,36072
3,454990,273620,297320,279210,35608
3,465750,269740,293740,277750,35035
3,476520,265560,290390,277640,34353
3,487280,261000,287350,278580,33586
3,498040,255990,284640,280200,32774
3,508810,250540,282260,282070,31950
3,519570,244710,280190,283910,31147
3,530330,238620,278310,285510,30385
3,541100,232450,276470,286760,29677
3,551860,226420,274510,287660,29024
3,562620,220730,272240,288290,28423
3,573390,215560,269520,288750,27867
3,584150,211010,266210,289170,27347
3,594910,207090,262260,289630,26856
3,605680,203770,257710,290110,26389
3,616440,200930,252650,290530,25943
3,627200,198460,247270,290690,25516
3,637960,196290,241870,290320,25101
3,648730,194370,236740,289160,24696
3,659490,192770,232120,287010,24299
3,670250,191550,228140,283750,23907
3,681020,190840,224820,279340,23523
3,691780,190660,222050,273800,23150
3,702540,191010,219620,267240,22792
3,713310,191740,217230,259820,22455
3,724070,192610,214630,251750,22144
3,734830,193310,211650,243290,21866
3,745600,193480,208250,234740,21625
3,756360,192840,204560,226410,21422
3,767120,191220,200900,218640,21257
3,777890,188610,197690,211760,21124
3,788650,185230,195330,206110,21010
3,799410,181550,194100,201740,20902
3,810180,178010,194150,198660,20785
3,820940,175050,195460,196730,20652
3,831700,172910,197860,195760,20497
3,842470,171690,201010,195490,20325
3,853230,171230,204470,195640,20147
3,863990,171210,207740,195990,19979
3,874760,171200,210290,196370,19838
3,885520,170710,211610,196670,19734
3,896280,169310,211260,196820,19672
3,907050,166690,208900,196770,19648
3,917810,162690,204160,196470,19649
3,928570,157270,197260,195790,19656
3,939330,150600,188440,194560,19655
3,950100,143020,178080,192580,19639
3,960860,134840,166690,189660,19609
3,971620,126380,154850,185660,19574
3,982390,117970,143110,180500,19547
3,993150,109920,131990,174230,19540
4,003910,102490,121930,167020,19560
4,014680,095950,113240,159180,19605
4,025440,090510,106160,151090,19663
4,036200,086330,100780,143210,19711
4,046970,083550,097150,135980,19722
4,057730,082200,095290,129750,19658
4,068490,082260,095080,124790,19487
4,079260,083670,096270,121270,19193
4,090020,086040,098640,119050,18768
4,100780,089000,101930,117880,18214
4,111550,092120,105800,117510,17548
4,122310,094930,109920,117690,16793
4,133070,097020,113940,118230,15982
4,143840,098020,117520,119030,15148
4,154600,097720,120350,120100,14327
4,165360,096060,122180,121520,13550
4,176130,093160,122860,123400,12843
4,186890,089280,122280,125800,12225
4,197650,084800,120430,128720,11706
4,208410,080150,117350,132040,11290
4,219180,075790,113290,135480,10963
4,229940,072120,108490,138610,10709
4,240700,069350,103220,141020,10513
4,251470,067550,097800,142380,10362
4,262230,066680,092530,142500,10247
4,272990,066610,087730,141360,10161
4,283760,067080,083710,139140,10107
4,294520,067840,080670,136170,10090
4,305280,068600,078780,132900,10119
4,316050,069090,078060,129760,10202
4,326810,069140,078430,127150,10346
4,337570,068640,079710,125310,10554
4,348340,067580,081650,124310,10826
4,359100,066060,083900,124050,11147
4,369860,064230,086150,124280,11494
4,380630,062320,088210,124590,11842
4,391390,060520,090000,124640,12159
4,402150,058960,091500,124170,12416
4,412920,057700,092810,123030,12582
4,423680,056740,094020,121220,12634
4,434440,056050,095230,118780,12560
4,445210,055550,096480,115850,12356
4,455970,055170,097740,112550,12029
4,466730,054900,098860,108970,11599
4,477500,054720,099640,105150,11089
4,488260,054680,099820,101090,10526
4,499020,054860,099110,096760,09941
4,509780,055360,097390,092130,09359
4,520550,056300,094630,087160,08799
4,531310,057690,090890,081910,08272
4,542070,059530,086380,076450,07787
4,552840,061780,081380,070870,07348
4,563600,064310,076220,065260,06956
4,574360,066970,071240,059720,06610
4,585130,069590,066740,054290,06306
4,595890,071990,062940,049060,06039
4,606650,074000,059990,044070,05805
4,617420,075490,057880,039380,05598
4,628180,076400,056510,035060,05416
4,638940,076730,055730,031190,05258
4,649710,076530,055220,027860,05130
4,660470,075920,054740,025180,05036
4,671230,075030,054090,023260,04986
4,682000,074010,053130,022110,04990
4,692760,072940,051830,021740,05053
4,703520,071830,050220,022130,05178
4,714290,070650,048410,023220,05361
4,725050,069310,046540,024930,05596
4,735810,067720,044800,027160,05866
4,746580,065770,043320,029810,06157
4,757340,063390,042260,032770,06448
4,768100,060560,041690,035940,06725
4,778860,057300,041680,039220,06971
4,789630,053730,042180,042530,07176
4,800390,049980,043090,045740,07338
4,811150,046230,044250,048760,07457
4,821920,042670,045490,051470,07538
4,832680,039430,046600,053770,07585
4,843440,036620,047420,055570,07601
4,854210,034300,047800,056820,07594
4,864970,032500,047680,057470,07568
4,875730,031210,047050,057550,07529
4,886500,030420,046020,057070,07485
4,897260,030070,044760,056140,07443
4,908020,030150,043480,054840,07410
4,918790,030620,042410,053310,07391
4,929550,031430,041780,051670,07390
4,940310,032560,041700,050070,07401
4,951080,033990,042160,048600,07413
4,961840,035690,043050,047390,07413
4,972600,037610,044210,046450,07386
4,983370,039720,045410,045810,07318
4,994130,041950,046400,045430,07198
5,004890,044220,046990,045270,07025
5,015660,046410,047040,045250,06800
5,026420,048370,046470,045280,06535
5,037180,049920,045310,045270,06244
5,047950,050890,043650,045120,05945
5,058710,051120,041630,044740,05654
5,069470,050550,039390,044070,05385
5,080230,049200,037080,043080,05149
5,091000,047250,034800,041780,04945
5,101760,044970,032570,040190,04774
5,112520,042800,030380,038420,04632
5,123290,041170,028210,036580,04515
5,134050,040420,026040,034780,04420
5,144810,040750,023870,033090,04345
5,155580,042220,021730,031570,04290
5,166340,044660,019710,030240,04254
5,177100,047800,017930,029070,04237
5,187870,051210,016520,028030,04238
5,198630,054460,015590,027080,04257
5,209390,057130,015260,026180,04291
5,220160,058910,015600,025330,04337
5,230920,059640,016540,024550,04391
5,241680,059270,017980,023870,04445
5,252450,057850,019780,023350,04494
5,263210,055630,021780,023040,04528
5,273970,052810,023840,022960,04543
5,284740,049580,025820,023100,04533
5,295500,046070,027630,023410,04495
5,306260,042400,029200,023850,04432
5,317030,038650,030500,024300,04348
5,327790,034890,031550,024700,04249
5,338550,031210,032330,024940,04144
5,349320,027690,032850,024950,04037
5,360080,024390,033050,024650,03932
5,370840,021380,032890,024020,03827
5,381600,018710,032340,023050,03718
5,392370,016400,031360,021770,03600
5,403130,014430,029970,020220,03468
5,413890,012730,028220,018510,03321
5,424660,011270,026200,016750,03157
5,435420,009980,024040,015010,02982
5,446180,008830,021900,013380,02800
5,456950,007790,019930,011910,02617
5,467710,006860,018230,010620,02438
5,478470,006030,016880,009520,02266
5,489240,005340,015900,008600,02103
5,500000,004780,015240,007830,01946

3.6 Imputatie van de onderwijsscore

Als niet alle omgevingskenmerken van leerlingen bekend zijn, dan kunnen we niet direct een onderwijsscore vaststellen. In deze gevallen wordt de onderwijsscore geïmputeerd. Figuur 3.6.1 toont voor de geïmputeerde onderwijsscores de relatieve frequentie van de methode van imputatie uitgesplitst naar jaar. De methode van imputatie hangt af van welke gegevens ontbreken. Ongeveer 6% van de onderwijsscores is geïmputeerd in alle bestudeerde jaren. Van de groep kinderen waarvan de onderwijsscore is geïmputeerd, is de groep kinderen waarbij de onderwijsscore is geïmputeerd omdat de vader onbekend is met 59% het grootst in 2018 en ongeveer 54% in 2021. De groep kinderen waarbij de onderwijsscore is geïmputeerd omdat het kind in het COA- of IND-bestand staat was 25% in 2018 en 31% in 2021. Deze toename is consistent met een hogere asielinstroom vanuit met name Syrië. 

3.6.1 Methode van imputatie onderwijsscores
Methode van imputatie onderwijsscores2018201920202021
Score kind geïmputeerd, want moeder is onbekend2,62,52,52,6
Score kind geïmputeerd, want vader is onbekend58,754,955,253,7
Score kind geïmputeerd, want beide ouders zijn onbekend9,510,58,910,2
Score kind geïmputeerd, want kind in COA- of IND-bestand25,228,829,830,8
Score kind geïmputeerd, want NOAT kind niet in BRP3,93,33,72,7

3.7 Percentage geïmputeerde onderwijsscores per school

Figuur 3.7.1 laat de relatieve frequentie van het percentage geïmputeerde onderwijsscores per school uitgesplitst naar jaar zien. Het percentage geïmputeerde scores per school is redelijk stabiel over de tijd. 

3.7.1 Percentage geïmputeerde onderwijsscores per school
Percentage ge�mputeerde onderwijsscores per school2018201920202021
20% of meer7,57,17,17,2
10 tot 20%14,214,314,114,2
5 tot 10%24,72423,623,7
2,5 tot 5%25,825,525,225
1 tot 2,5%17,117,51818,1
minder dan 1%4,85,15,55,6
0%5,86,56,56,2

3.8 Asielstatus

Voor leerlingen die zijn geregistreerd als asielzoeker en/of een verblijfsvergunning3) hebben gekregen (hierna: asielleerlingen) zijn de omgevingskenmerken vaak onbekend. Omdat hier het risico op onderwijsachterstand groot is, wordt voor al deze leerlingen een vaste onderwijsscore gebruikt: het gemiddelde van de scores van de 15% laagst scorende leerlingen. Asielleerlingen dragen hierdoor sterk bij aan hoge achterstandsscores. 

3.8.1 Asielleerlingen
Asielleerlingen2018201920202021
1,842,052,062,14

3) Dit wordt afgeleid vanuit een bestand van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met kinderen die sinds 2014 zijn geregistreerd als asielzoeker en/of een verblijfsvergunning hebben gekregen.

4. Analyse onderwijsscores

In dit hoofdstuk beschrijven we ontwikkelingen in onderwijsscores door de jaren heen.

4.1 Beschrijvende statistieken onderwijsscores

Tabel 4.1.1 toont beschrijvende statistieken voor onderwijsscores uitgesplitst naar jaar. De gemiddelde onderwijsscore is de afgelopen jaren licht gestegen. De grenswaarde, dat wil zeggen de onderwijsscore waar landelijk gezien 15% van de onderwijsscores onder valt, laat ook een minieme stijging zien over de jaren heen. In lijn hiermee neemt het gemiddelde van de onderwijsscores onder de grenswaarde ieder jaar met een paar honderdsten toe. Het gegeven dat deze drie statistieken redelijk constant zijn over de jaren betekent dat bij een constante leerlingpopulatie van een school, constant in termen van zowel leerlingenaantal als omgevingskenmerken van leerlingen, de achterstandsscore over de jaren heen vergelijkbaar zal zijn.

4.1.1 Beschrijvende statistieken onderwijsscores
jaarNgemiddeldestandaard deviatieminimummaximumgrenswaarde (15%)gemiddelde < 15%
20181 405 554535,213,65523,38543,3530,94529,45
20191 396 458535,263,66523,35543,32530,96529,46
20201 386 026535,363,67523,35543,35531,05529,54
20211 370 816535,413,67523,47543,34531,08529,59

4.2 Verdeling onderwijsscores

Figuur 4.2.1 geeft de frequentieverdeling van onderwijsscores. De figuur laat zien dat hogere onderwijsscores relatief vaak voorkomen en lagere onderwijsscores relatief weinig voorkomen in de meest recente jaren. Dit is consistent met de eerdere bevinding dat de gemiddelde onderwijsscore is gestegen over de tijd (zie paragraaf 4.1). De vorm van de verdeling met pieken en dalen wordt veroorzaakt door de manier waarop de onderwijsscores zijn berekend en in het bijzonder doordat de omgevingskenmerken die zijn gebruikt voor het berekenen van onderwijsscores, categorische variabelen zijn.

4.2.1 Onderwijsscores
Onderwijsscore2018 (Dichtheid)2019 (Dichtheid)2020 (Dichtheid)2021 (Dichtheid)
5250,000210,000250,000220,00015
525,0352250,000220,000260,000240,00016
525,07045010,000240,000280,000250,00017
525,10567510,000250,000290,000260,00018
525,14090020,000273,00E-040,000270,00019
525,17612520,000280,000310,000282,00E-04
525,21135030,000290,000320,000280,00021
525,24657530,000310,000330,000290,00022
525,28180040,000320,000333,00E-040,00024
525,31702540,000330,000333,00E-040,00025
525,35225050,000340,000340,000310,00026
525,38747550,000360,000340,000320,00027
525,42270060,000370,000350,000320,00029
525,45792560,000390,000360,000333,00E-04
525,49315070,000410,000370,000340,00031
525,52837570,000444,00E-040,000360,00033
525,56360080,000470,000420,000380,00035
525,59882580,000520,000464,00E-040,00037
525,63405090,000570,000510,000444,00E-04
525,66927590,000640,000570,000490,00044
525,7045010,000730,000650,000540,00049
525,7397260,000830,000740,000610,00054
525,77495110,000950,000847,00E-040,00061
525,81017610,001090,000978,00E-047,00E-04
525,84540120,001230,00110,000920,00079
525,88062620,001390,001250,001059,00E-04
525,91585130,001560,001410,001190,00102
525,95107630,001720,001570,001330,00114
525,98630140,001880,001720,001480,00127
526,02152640,002030,001870,001630,00139
526,05675150,002160,0020,001760,00151
526,09197650,002280,002120,001880,00162
526,12720160,002380,002220,001990,00171
526,16242660,002470,00230,002080,00179
526,19765170,002550,002360,002150,00186
526,23287670,002640,002430,002220,00192
526,26810180,002740,00250,002290,00198
526,30332680,002860,002580,002360,00204
526,33855190,003020,002690,002450,00212
526,37377690,003220,002830,002560,00222
526,4090020,003460,003010,002710,00235
526,4442270,003750,003240,002890,00252
526,47945210,004090,003520,003110,00272
526,51467710,004460,003830,003380,00295
526,54990220,004850,004170,003670,00322
526,58512720,005230,004530,003990,00352
526,62035230,00560,004870,004310,00382
526,65557730,005930,005190,004620,00411
526,69080230,006210,005480,00490,00438
526,72602740,006420,00570,005140,00462
526,76125240,006570,005870,005330,00481
526,79647750,006650,005980,005460,00495
526,83170250,006670,006040,005550,00504
526,86692760,006660,006050,005580,00507
526,90215260,006620,006040,005580,00507
526,93737770,006590,006020,005570,00505
526,97260270,006590,006020,005560,00501
527,00782780,006630,006060,005580,00498
527,04305280,006720,006140,005630,00498
527,07827790,006860,006270,005720,00501
527,11350290,007060,006460,005870,00508
527,1487280,007310,00670,006060,00521
527,1839530,00760,006990,00630,00537
527,21917810,007920,00730,006570,00558
527,25440310,008250,007650,006860,00582
527,28962820,008590,0080,007160,00609
527,32485320,008920,008350,007470,00638
527,36007830,009250,008710,007780,00669
527,39530330,009580,009070,008080,00701
527,43052840,00990,009420,008380,00734
527,46575340,010250,00980,008690,0077
527,50097850,010620,010190,009020,00808
527,53620350,011040,010630,009380,0085
527,57142860,011520,011110,009780,00897
527,60665360,012080,011660,010250,00949
527,64187870,012720,012270,010780,01009
527,67710370,013440,012960,011390,01076
527,71232880,014240,01370,012070,0115
527,74755380,015090,01450,012830,01231
527,78277890,015980,015340,013640,01317
527,81800390,016870,016190,014480,01408
527,8532290,017730,017010,015340,015
527,8884540,018520,017790,016170,0159
527,92367910,019220,01850,016960,01676
527,95890410,019820,019120,017670,01754
527,99412920,020320,019650,01830,01824
528,02935420,020710,020080,018840,01883
528,06457930,021010,020430,019280,01933
528,09980430,021250,020720,019640,01973
528,13502940,021450,020960,019930,02004
528,17025440,021640,021170,020180,0203
528,20547950,021840,021390,02040,02051
528,24070450,022060,021620,020630,02071
528,27592950,022310,021890,020860,0209
528,31115460,02260,022180,021130,02112
528,34637960,02290,022510,021420,02136
528,38160470,023230,022850,021740,02162
528,41682970,023550,02320,022060,0219
528,45205480,023860,023550,022390,02219
528,48727980,024150,023890,022710,02249
528,52250490,024420,02420,023010,02279
528,55772990,024670,024510,02330,02309
528,5929550,02490,02480,023570,02338
528,628180,025130,02510,023840,02367
528,66340510,025370,025410,024110,02397
528,69863010,025650,025770,024420,0243
528,73385520,025980,026190,024780,02467
528,76908020,026390,026710,025220,02511
528,80430530,026890,027330,025750,02562
528,83953030,02750,028090,026380,02622
528,87475540,028220,0290,027140,02692
528,90998040,029070,030110,028020,02771
528,94520550,030060,031440,029040,02861
528,98043050,031190,033030,030210,02962
529,01565560,032490,034950,031560,03075
529,05088060,033990,037240,03310,03202
529,08610570,035720,039960,03490,03346
529,12133070,037760,043150,0370,03511
529,15655580,040160,046850,039470,03704
529,19178080,042940,050990,04240,03935
529,22700590,046140,055460,045780,04208
529,26223090,049720,060060,049590,04527
529,2974560,053610,064560,053780,04893
529,3326810,057680,068680,058190,053
529,36790610,061730,072130,062630,05736
529,40313110,065530,074640,066830,06183
529,43835620,068820,0760,070530,06616
529,47358120,071340,076090,073420,07007
529,50880630,072890,074910,075280,07325
529,54403130,073340,072570,075940,07546
529,57925640,072570,069280,075330,07649
529,61448140,070760,065330,073450,0762
529,64970650,068140,061130,070580,07465
529,68493150,064970,0570,067020,07206
529,72015660,061540,053220,06310,06871
529,75538160,058150,049970,059140,06492
529,79060670,055040,047390,055420,061
529,82583170,05240,045520,052180,05725
529,86105680,050350,044350,049550,05392
529,89628180,048930,043820,047630,05117
529,93150680,048140,043860,046410,04909
529,96673190,047910,044350,045850,04772
530,00195690,048180,045190,045860,047
530,0371820,048850,04630,046350,04687
530,0724070,049780,047590,047210,04725
530,10763210,050890,048960,048290,04798
530,14285710,05210,050380,049520,04896
530,17808220,053340,051780,050820,05009
530,21330720,054560,053140,052130,05131
530,24853230,055720,054420,05340,05256
530,28375730,056780,05560,054610,05379
530,31898240,057740,056670,055720,05496
530,35420740,058570,057620,056720,05605
530,38943250,059260,058430,057610,05704
530,42465750,059810,059110,058360,05792
530,45988260,060190,059630,058960,05866
530,49510760,060420,059990,059410,05924
530,53033270,060470,060180,059680,05964
530,56555770,060350,060180,059770,05984
530,60078280,060030,060,059650,05982
530,63600780,059520,05960,059320,05958
530,67123290,058810,058990,058760,05909
530,70645790,057910,058170,057980,05834
530,7416830,056820,057140,056980,05735
530,7769080,055580,055930,055780,05613
530,81213310,054220,054560,054410,0547
530,84735810,052760,053070,05290,0531
530,88258320,051250,05150,05130,05138
530,91780820,049730,04990,049660,04959
530,95303330,048250,048320,048030,0478
530,98825830,046850,046810,046460,04605
531,02348340,045570,045430,045010,04443
531,05870840,044450,044210,043720,04297
531,09393350,043540,043210,042640,04176
531,12915850,04290,042480,041840,04084
531,16438360,042560,042080,041370,04028
531,19960860,04260,042060,041290,04015
531,23483370,043050,042480,041660,04051
531,27005870,043980,043390,042540,04141
531,30528380,045420,044830,0440,04292
531,34050880,047410,046820,046060,04507
531,37573390,049980,049440,048780,04791
531,41095890,053080,052610,052140,05142
531,4461840,056630,056290,056060,05552
531,4814090,060580,060390,060470,06013
531,51663410,064790,06480,065240,06514
531,55185910,069160,069390,070230,07038
531,58708410,073510,073990,075260,07568
531,62230920,077690,078440,080150,08085
531,65753420,081540,082570,084710,08569
531,69275930,084920,08620,088740,09
531,72798430,087680,08920,09210,0936
531,76320940,089750,091470,094650,09637
531,79843440,091030,092920,09630,0982
531,83365950,091540,093510,096970,09897
531,86888450,091350,093330,096770,0988
531,90410960,090570,092470,095780,09776
531,93933460,089280,091050,094110,09598
531,97455970,087620,089180,091920,0936
532,00978470,085710,087010,089350,09077
532,04500980,083670,084660,086540,08766
532,08023480,081590,082250,083610,08439
532,11545990,079550,079850,080680,08111
532,15068490,077610,077550,077830,07791
532,185910,07580,075390,075120,07485
532,2211350,074160,07340,072580,07199
532,25636010,072690,071610,070250,06936
532,29158510,071380,069990,068130,06696
532,32681020,070230,068550,066210,06479
532,36203520,069220,067270,064460,06282
532,39726030,068330,066130,062890,06105
532,43248530,067570,065130,061480,05946
532,46771040,066940,064250,060230,05806
532,50293540,066420,063520,059150,05684
532,53816050,066050,062940,058250,05582
532,57338550,065840,062530,057560,05503
532,60861060,065840,062350,057110,0545
532,64383560,066090,062430,056970,0543
532,67906070,066670,062860,057210,0545
532,71428570,067660,063730,057950,05522
532,74951080,069110,065090,059230,05652
532,78473580,071080,067020,061130,05847
532,81996090,073610,069550,063710,06114
532,85518590,076730,072720,0670,06458
532,8904110,080430,076520,071010,06878
532,9256360,084660,08090,075690,07371
532,96086110,089330,085780,080950,07929
532,99608610,094310,091020,086670,08537
533,03131120,099410,096450,092640,09174
533,06653620,104450,101830,098640,09818
533,10176130,109180,106940,10440,1044
533,13698630,113310,111460,10960,11006
533,17221140,116640,115150,113950,11482
533,20743640,119010,117840,117240,11846
533,24266140,120320,119410,119310,1208
533,27788650,120530,11980,120080,12173
533,31311150,119690,119050,119550,12124
533,34833660,117910,117240,11780,11939
533,38356160,115350,114540,114990,11636
533,41878670,112210,111170,111330,11236
533,45401170,108720,107340,107090,10767
533,48923680,105090,10330,102510,10256
533,52446180,101520,099270,097870,09733
533,55968690,098170,095430,093370,09224
533,59491190,09520,091950,089250,08752
533,6301370,092640,08890,085580,08329
533,6653620,090490,08630,082410,07963
533,70058710,088730,084120,079760,07654
533,73581210,087310,082340,077570,07398
533,77103720,086160,080880,075780,0719
533,80626220,085220,079680,074330,07021
533,84148730,084420,078670,073140,06883
533,87671230,08370,077790,072140,06768
533,91193740,083030,076990,071260,06669
533,94716240,082380,076250,070470,06581
533,98238750,081740,075550,069750,06502
534,01761250,081130,074910,069110,06432
534,05283760,080590,074370,068580,06374
534,08806260,080160,073970,06820,06334
534,12328770,079920,073790,068040,06316
534,15851270,079930,073890,068160,0633
534,19373780,080260,074360,068650,06383
534,22896280,0810,075270,06960,06485
534,26418790,082190,076690,071070,06644
534,29941290,083920,078690,073150,06867
534,3346380,08620,081290,075880,07161
534,3698630,089050,084520,079280,07528
534,40508810,092430,088340,083360,07967
534,44031310,096290,092690,088030,08472
534,47553820,100510,097460,093230,09037
534,51076320,104870,102420,098720,09635
534,54598830,109160,107330,104250,10244
534,58121330,113120,111950,109570,10835
534,61643840,11650,115990,114380,11377
534,65166340,119070,11920,11840,11841
534,68688850,120610,121360,121360,12198
534,72211350,120970,122280,123060,12423
534,75733860,120070,121870,123350,12502
534,79256360,117910,120090,122170,12424
534,82778860,114560,117020,119560,12193
534,86301370,110150,112770,115620,11817
534,89823870,104890,107530,110530,11312
534,93346380,099020,101570,104550,10706
534,96868880,092850,095220,098040,10036
535,00391390,086630,088720,091270,09332
535,03913890,080560,082320,084510,08622
535,0743640,074840,076220,077980,0793
535,1095890,069590,070560,071860,07276
535,14481410,064890,065450,066290,06676
535,18003910,060810,060970,061350,06141
535,21526420,057370,057140,05710,05676
535,25048920,054570,053980,053540,05285
535,28571430,052380,051480,050690,04969
535,32093930,050790,049620,048520,04725
535,35616440,049820,048430,047080,0456
535,39138940,049420,047860,046290,04465
535,42661450,049570,047870,046140,04438
535,46183950,050250,048470,046610,04478
535,49706460,051460,049640,04770,04585
535,53228960,053170,051370,04940,04756
535,56751470,055390,053640,051690,0499
535,60273970,058070,056430,054530,05283
535,63796480,061180,059680,05790,05632
535,67318980,064670,063350,061730,0603
535,70841490,068470,067350,065940,06468
535,74363990,07250,071620,070460,06939
535,7788650,076690,076040,075170,0743
535,814090,080920,08050,079960,07929
535,84931510,08510,08490,084690,08423
535,88454010,089130,089120,089240,08898
535,91976520,09290,093060,093510,09344
535,95499020,096330,096640,097380,09749
535,99021530,099340,099760,100760,10104
536,02544030,101820,102340,103560,104
536,06066540,103720,104310,105710,10629
536,09589040,104970,105630,107160,10785
536,13111550,105540,106250,107850,10863
536,16634050,105410,106160,107790,10862
536,20156560,10460,105360,106970,10782
536,23679060,103110,103860,105390,10621
536,27201570,101030,101750,103160,10391
536,30724070,098480,099150,100390,10104
536,34246580,095570,096160,09720,09771
536,37769080,092410,09290,09370,09404
536,41291590,089120,089480,090010,09017
536,44814090,085810,086020,086240,08622
536,48336590,082560,08260,082510,0823
536,5185910,079440,079320,078910,07852
536,5538160,076530,076240,07550,07495
536,58904110,073850,073410,072360,07167
536,62426610,071450,070860,069530,0687
536,65949120,069350,068630,067050,06611
536,69471620,067590,066760,064970,06392
536,72994130,066180,065240,063280,06213
536,76516630,065110,064070,0620,06074
536,80039140,064420,063280,061140,05979
536,83561640,064120,062880,060720,05929
536,87084150,064230,06290,060770,05926
536,90606650,064790,063370,061310,05974
536,94129160,065810,064320,062360,06075
536,97651660,067310,065770,063940,06232
537,01174170,06930,067720,066070,06447
537,04696670,071740,070180,068740,06719
537,08219180,074610,073110,071910,07047
537,11741680,077820,076450,075540,07427
537,15264190,081250,08007