Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)

Afkortingen

10YFP Tienjarig Programma inzake Duurzame Consumptie en Productiepatronen
AOW Algemene Ouderdomswet
AR Algemene Rekenkamer
AZ Ministerie van Algemene Zaken
BHOS Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
BNI Bruto Nationaal Inkomen
BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBD Convention on Biological Diversity
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
CE Circulaire Economie
CES Conference of European Statisticians
CGN Centrum voor Genetische Bronnen
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CO₂ Koolstofdioxide 
CPP Centraal Planbureau
DNB De Nederlandsche Bank
EJP European Joint Programme
ELA Energie-investeringsaftrek
ETS Emission Trade System
EU Europese Unie
EU-28 28 Lidstaten van de Europese Unie (nog incl. VK)
EVA Educatie voor Vrouwen met Ambitie
EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
FAO Food and Agriculture Organization
FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
fte fulltime-equivalent
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
HR Human Resources
IAK Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving
ICBR Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
ILO International Labour Organization
IMF Internationaal Monetair Fonds
IMO International Maritime organization
IMVO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
INEK Integraal Nationaal Energie-en Klimaatplatform
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
IPO Interprovinciaal Overleg
JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid
KIA Kennis- en Innovatieagenda
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KRW Kaderrichtlijn Water
KVNR Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
LHBTI lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen
LLO Leven Lang Ontwikkelen
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
MARPOL Internationaal Verdrag ter Voorkoming van Verontreiniging van Schepen
MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB Midden- en kleinbedrijf
MMIP Meerjarig Missie-gedreven Innovatieprogramma
MRA Metropoolregio Amsterdam
MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Mton Megaton
MVI Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
NMK Nationaal Milieubeleidskader
NMP Nationaal Milieubeleidsprogramma
NOVI Nationale Omgevingsvisie
NOW Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor Werkgelegenheid
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODA Official Development Assistance
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OM Openbaar Ministerie
OS   Ontwikkelingssamenwerking
OSPAR Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan
OV Openbaar Vervoer
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen
PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies
PJ Petajoule
PPS Publiek Private Samenwerking
PvA Plan van Aanpak
R&D Research & Development (Onderzoek & Ontwikkeling)
RES Regionale Energiestrategieën
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMG Ready-Made-Garments
RNE Roadmap Next Economy
ROM Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SDE Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie
SDG Sustainable Development Goal
SLA Schone Lucht Akkoord
SPI Safety Performance Indicator
SRGR Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten
STAP Stimulans Arbeidsmarktpositie
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TBT Tributyltinhydride
TKI Topconsortia voor Kennis en Innovatie
TWh Terawattuur
EU Europese Unie
TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change
UVW Unie van waterschappen
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOMS Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart 
VWS Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
WEF World Economic Forum
WOTRO Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
WTO World Trade Organization